Zasady korzystania

Wykorzystywanie znaków handlowych

© 1998–2015 IDEXX Laboratories, Inc., Westbrook, Maine, U.S.A. All rights reserved.Attention:please read these terms carefully before using this internet site. These terms and conditions may have changed since your last visit to this site. Using this site indicates that you accept these terms. If you do not accept these terms, do not use this site.
 1. Warunki korzystania ze strony www
 2. Znaki handlowe
separator

Warunki korzystania ze strony www

© 1998–2015 IDEXX Laboratories, Inc., Westbrook, Maine, U.S.A. All rights reserved.

IDEXX Laboratories, Inc. ("IDEXX"), z siedzibą w Westbrook, Maine, U.S.A., zarządza tą stroną i udostępnia ją do użytku klientom, potencjalnym klientom oraz pozostałym zainteresowanym osobom. Zachęcamy do częstych odwiedzin i przeglądania naszej strony, a także pobierania dokumentów - zgodnie z poniższymi warunkami korzystania ze strony www.   

 

 

UŻYTKOWANIE STRONY INTERNETOWEJ IDEXX ORAZ JEJ ZAWARTOŚCI

IDEXX upoważnia Państwa do przeglądania i pobierania informacji, materiałów, dokumentów oraz powiązanej z nimi grafiki (zbiorczo “Materiałów”) zamieszczonych na tej stronie, tylko i wyłącznie do prywatnego Państwa użytku, z zachowaniem wszelkich praw autorskich oraz innych znaków własnościowych zawartych w Materiałach oraz każdej ich kopii. Nie wolno Państwu w żaden sposób zmieniać Materiałów zamieszczonych na tej stronie, przetwarzać ich lub przesyłać w jakiejklowiek formie w jakikolwiek sposób do publicznej wiadomości, wykorzystywać ich, rozprowadzać lub w jakikolwiek inny sposób używać tych Materiałów do celów publicznych lub handlowych, chyba że zamieszczono na stronie wyraźną na to zgodę. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie Materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieci jest surowo wzbronione. Niniejsza strona i Materiały są własnością IDEXX lub podmiotów z nim związanych, i są chronione przed nieupoważnionym kopiowaniem i rozpowszechnianiem mocą prawa autorskiego, przepisów o znaku handlowym, międzynarodowymi konwencjami oraz innymi przepisami prawa własności intelektualnej. Jeśli naruszycie Państwo którykolwiek z tych warunków, Państwa dostęp do strony zostanie automatycznie zablokowany i zostaniecie zmuszeni do natychmiastowego zniszczenia wszelkich pobranych lub wydrukowanych Materiałów.

Bierzecie Państwo pełną odpowiedzialność i wszelkie ryzyko wynikające z użytkownia tej strony. Materiały mogą być nieaktualne, a IDEXX nie zobowiązuje się do uaktualniania Materiałów. Materiały mogą zawierać techniczne rozbieżności lub błędy typograficzne. IDEXX zastrzega sobie prawo do nanoszenia dodatków, usuwania lub modyfikacji strony lub Materiałów, lub produktów bądź usług opisanych w Materiałach, w dowolnym czasie, bez obowiązku poinformowania o takich zmianach. Niniejsza strona może być niedostępna w związku z pracami ‘konserwatorskimi’, błędami komputerowymi lub z innych powodów. Informacje na niniejszej stronie zamieszczane są w rozumieniu, że udzielanie informacji przez IDEXX oraz różnych autorów i wydawców Materiałów nie obejmuje świadczenia pomocy i usług medycznych, prawnych, finansowych, księgowych, podatkowych, zawodowych lub innych. W związku z powyższym, informacje na tej stronie nie powinny zastępować konsultacji z profesjonalnymi doradcami.

Jakiekolwiek zalecenia medyczne zawarte w Materiałach mają charakter wyłącznie wskazówek. W przypadku diagnostyki i leczenia, powinniście Państwo oprzeć się na całkowitej ocenie indywidualnej objawów klinicznych, włącznie z badaniem fizykalnym i pełnymi danymi z laboratorium. Podczas terapii lekowej lub monitorowania terapii, powinniście Państwo zapoznać się z ulotkami dołączanymi do leków informującymi o dawkach, wskazaniach, reakcjach krzyżowych oraz środkach ostrożności.

BEZ GWARANCJI

Materiały na tej stronie zamieszczane są ‘jako takie’ bez jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych czy dorozumianych, włącznie z, ale bez ograniczenia do, dorozumianymi gwarancjami zdolności handlowej, dostosowania do określonego celu, tytułu lub czystości patentowej. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, tak więc powyższe wykluczenie może nie dotyczyć Państwa.

W dodatku, dokładając wszelkich starań by zapewnić intergalność informacji na tej stronie, IDEXX nie gwarantuje że: (i) informacja na tej stronie jest poprawna, dokładna, wiarogodna lub kompletna; (ii) funkcje tej strony pozostaną niezakłócone i wolne od błędów; (iii) błędy zostaną skorygowane; lub (iv) ta strona lub jej serwer(y) są wolne od wirusów lub innych szkodliwych produktów.

Opisy i specyfikacje produktów podlegają zmianom. IDEXX okresowo dodaje lub aktualizuje informacje oraz dokumenty na niniejszej stronie bez uprzedniego powiadomienia. Do Państwa należy upewnić się, że wszelkie informacje pobrane z tej strony są wolne od wirusów, robaków, trojanów lub innych treści potencjalnie destruktywnych.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym przypadku IDEXX, podmioty mu podległe, dostawcy, lub osoby trzecie wymienione na tej stronie nie będą ponosić odpowiedzialności za pośrednie, umyślne, incydentalne, wynikowe, przykładowe, karne lub inne różnorodne zniszczenia, bądź utratę zysków, dobrego imienia, danych, sprzętu lub eksploatację, bądź przeszkody biznesowe powstałe w wyniku lub w związku z istnieniem, użytkowaniem, niemożliwością użytkowania, lub wynikami użytkowania Materiałów, niniejszej strony, jakiejkolwiek strony podpiętej do niniejszej strony, lub materiałów bądź informacji zawartych na którejkolwiek lub wszelkich takich stronach, bez względu na gwarancje, kontrakty, szkody lub jakąkolwiek inną podstawę prawną i bez względu na to czy IDEXX został poinformowany o powstałych szkodach.

Całkowita odpowiedzialność IDEXX wobec Państwa w związku z jakimikolwiek lub wszelkimi obrażeniami, stratami, wydatkami, żądaniami, wnioskami lub jakimikolwiek szkodami powstałymi w wyniku lub w jakikolwiek sposób związanymi z Państwa użytkowaniem tej strony, z jakiegokolwiek powodu lub powodów, bez względu na zobowiązania, szkodę (włącznie z , ale bez ograniczenia do, zaniedbania) lub inne, nie może przeroczyć kwoty równej lub mniejszej niż (a) poniesione przez Państwa bezpośrednie straty, lub (b) 10,00 USD.

Jeśli użytkowanie przez Państwa materiałów spowoduje konieczność serwisowania, naprawy lub korektę wyposażenia bądź danych, Państwo ponosicie sami koszty.

Przepisy stosowane w niektórych systemach prawnych nie pozwalają na wykluczenie lub ograniczenie pośrednich, umyślnych, incydentalnych, wynikowych, przykładowych, karnych lub różnorodnych zniszczeń, tak więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie odnosić się do Państwa.

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Linki do stron osób trzecich zamieszczone na tej stronie są jedynie ułatwieniem dla Państwa. Korzystając z tych linków opuszczacie Państwo niniejszą stronę. IDEXX nie kontroluje, i nie jest odpowiedzialny za żadne treści stron internetowych osób trzecich ani żadne linki zamieszczane na tych stronach. Zatem, IDEXX nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie popiera, ani nie reprezentuje żadnej z ww. stron, ani żadnej informacji, oprogramowania lub innych produktów bądź materiałów tam zamieszczanych, ani też nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki ich użytkowania. Wchodząc na strony internetowe osób trzecich, robicie to Państwo wyłącznie na własną odpowiedzialność.

BEZ UKRYTEGO/DOROZUMIANEGO POPARCIA

Odnośników do jakichkolwiek osób trzecich lub produktów lub usług świadczonych przez osoby trzecie, w żadnym przypadku nie wolno traktować jako poparcia lub akceptacji wyrażonych przez IDEXX dla osób trzecich lub produktów lub usług oferowanych przez osoby trzecie.

INFORMACJA O ZNAKACH HANDLOWYCH

IDEXX na terenie Stanów Zjednoczonych i poza nimi posiada prawa do swoich znaków handlowych, znaków usługowych, nazw handlowych, projektów, logo oraz innych oznaczeń handlowych używanych w związku z Materiałami oraz produktami i usługami opisanymi w Materiałach. Zakazuje się wykorzystywania wszelkich znaków handlowych, znaków usługowych, nazw handlowych, projektów, logo oraz innych oznaczeń handlowych należących do IDEXX bez uprzedniej pisemnej zgody IDEXX, za wyjątkiem użycia w celu identyfikacji produktów lub usług IDEXX. Poza wyjątkami określonymi niniejszymi Warunkami, nic co zawiera ta strona nie może być odebrane jako udzielenie, poprzez dorozumienie, jakiejkolwiek licencji lub prawa do wszelkich patentów, znaków handlowych, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności IDEXX. Znaki firm, produktów i nazw usług wymienione na tej stronie, które nie są własnością IDEXX, są znakami handlowymi lub usługowymi odpowiednich ich właścicieli.

KONTAKT ZE STRONĄ

Wszelkie informacje które wysyłacie Państwo na niniejszą stronę poprzez e-mail lub w jakikolwiek inny sposób do IDEXX, są jawne i są wyłączną własnością IDEXX I podmiotów mu podległych. IDEXX nie ma obowiązku (za wyjątkiem tego co uwzględniono w Oświadczeniu o Ochronie Danych Osobowych) powstrzymywać się od przetwarzania, publikowania lub jakiegokolwiek innego spososbu użycia treści takich komunikatów, włącznie z wszystkimi pomysłami, ideami, wynalazkami, technikami lub know-how w nich zawartymi, w dowolny sposób w dowolnym celu, włącznie z rozwijaniem, wytwarzaniem i wprowadzaniem na rynek dóbr i usług, bez żadnych zobowiązań względem Państwa.

Jeśli wysyłacie Państwo jakiekolwiek komunikaty na tą stronę lub w jakikolwiek inny sposób kontaktujecie się z IDEXX, odpowiadacie za treść tych komunikatów, włącznie z ich prawdziwością i dokładnością.

DOSTĘPNOŚĆ WYMIENIONYCH PRODUKTÓW I USŁUG

Informacje które IDEXX publikuje na stronie mogą zawierać odniesienia do produktów i usług które nie są dostępne lub nie zostały zatwierdzone przez odpowiednie władze w Państwa kraju. Odniesienia takie nie wskazują, że IDEXX chce wprowadzić lub udostępnić takie produkty lub usługi w Państwa kraju. Prosimy o kontakt z przedstawicielem IDEXX w Państwa kraju, w celu uzyskania informacji o dostępnych dla Państwa produktach i usługach.

STATUTOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Strona zawiera oświadczenia, które pociągają za sobą wiele zagrożeń i niejasności. Czynniki które mogą wpłynąć na rzeczową różnicę pomiędzy tymi ujętymi w oświadczeniach obejmują, ale nie są ograniczone do tych które IDEXX przedstawia w biezących Raportach Rocznych lub Kwartalnych swoim akcjonariuszom, w sekcji zatytułowanej “Zarządzanie i Analiza Kondycji Finansowej i Wyników Operacji”, oraz innych informacji zawartych w zestawieniach IDEXX dla US Securities and Exchange Commission.

KWESTIE SĄDOWE

Niniejsza strona jest administrowana przez IDEXX z jego siedziby w Westbrook, Maine, U.S.A. lub innego miejsca w Stanach Zjednoczonych. IDEXX nie gwarantuje, że Materiały przedstawione na tej stronie są właściwe lub dostępne do użytku poza terytorium Stanów Zjednoczonych, a dostęp do Materiałów z jurysdykcji w których zawartość Materiałów jest nielegalna – jest zabroniony. Nie wolno Państwu używać, eksportować lub re-eksportować Materiałów z tej strony, ani żadnej ich kopii lub adaptacji, w pogwałceniu jakiegokolwiek przepisu lub ustawy, włącznie z przepisami i ustawami eksportowymi Stanów Zjednoczonych bez wyjątków. Jeśli łączycie się Państwo z tą stroną spoza Stanów Zjednoczonych, robicie to na własną odpowiedzialność i ponosicie prawną odpowiedzialność względem obowiązujących u Państwa przepisów.

EGZEKUCJA NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Niniejsze warunki zostały wyrażone i podlegają prawu Stanu Maine, United States of America, nie pozostając w sprzeczności z żadnymi innymi przepisami prawnymi.

Wszelkie spory powstałe wokół niniejszych Warunków będą rozwiązywane w Portland, Maine, USA, w języku angielskim, podlegając przepisom arbitrażu handlowego American Arbitration Association. Strony wyznaczą niezależnego arbitra w postaci sędziego rezydującego w Maine. Strony poniosą równe koszta arbitrażu (za wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku procesu jedna ze stron zostanie obciążona opłatą usługi adwokackie w kwocie wyznaczonej przez sąd). Wszelkie decyzje arbitra są ostateczne I wiążące dla obu stron oraz wykonalne we wszystkich sądach odpowiednej jurysdykcji. Niemniej jednak, wniosek może zostać złożony w jakimkolwiek sądzie w celu sądowej akceptacji zasądzonej kwoty lub porządku egzekucyjnego. Tym niemniej IDEXX upoważniony jest do starań o rekompensatę umowną, zabepieczenie lub inne godziwe odszkodowanie poprzez United States District Court for the District of Maine, U.S.A. lub jakikolwiek inny sąd odpowiedniej jurysdykcji.

OGÓLNE

Określone postanowienia niniejszych Warunków mogą zostać zastąpione przez wyraźnie desygnowane noty prawne lub warunki, umieszczone na poszczególnych podstronach tej strony.

Jest to całościowa umowa pomiędzy stronami podlegającymi postanowieniom niniejszych Warunków i nie może być ona zmieniana, chyba że zmiana będzie na piśmie, podpisana przez obie strony lub przedstawiona w formie pisemnej przez IDEXX, jak stwierdzono powyżej.

Jeśli którekolwiek warunki zostaną unieważnione lub stracą moc prawną, ta częśc zostanie wyłączona i nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych stwierdzeń.

Wszelkie prawa są zastrzeżone.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższych postanowień i restrykcji, prosimy o kontakt z IDEXX:

 • Emailchiefprivacyofficer@idexx.com
 • Phone: 1-888-557-6518
 • Fax: 1-888-557-6518 (Attention: Chief Privacy Officer)
 • Mail: IDEXX Laboratories Inc., Attention: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A. 

 

Znaki handlowe

 

Poniższe znaki są znakami handlowymi lub usługowymi IDEXX Laboratories, Inc. lub podmiotów z nim związanych na terenie Stanów Zjednoczonych oraz/lub innych krajów:

 • IDEXX
 • IDEXX Laboratories
 • IDEXX Veterinary Services
 • VetConnect Systems
 • 3DX
 • 4DX
 • ADRCHEK
 • ADVANCED VETERINARY SYSTEMS
 • BETTER CHOICE
 • CANINE SNAP 3DX
 • CARDIOPET
 • CATALYST
 • CATALYST DX
 • CHEKIT
 • CLEARCAPTURE DX
 • COAG DX
 • COLILERT
 • COLILERT-18
 • COLISURE
 • COMFORTSAMPLER
 • CORNERSTONE
 • DATATROL DATA MANAGEMENT SOFTWARE
 • DEFINED SUBSTRATE TECHNOLOGY
 • DIAGNOSTIC EDGE
 • DNAMPLIFIER
 • DST
 • DX CONSULT
 • EASY ANNUAL
 • EBI
 • ENTEROLERT
 • EQUINE BIODIAGNOSTICS, INC.
 • EQUIVIEW
 • EQUIVIEW PACS
 • EZ-QC
 • FACILITATOR
 • FASTART
 • FELINE TRIPLE
 • FILTA-MAX
 • FILTA-MAX XPRESS
 • FLEXTEST
 • FLOCKCHEK
 • FLUORICON
 • GOLDEN
 • GOLDEN VETPATH
 • HERDCHEK
 • HEALTHCHEK
 • IDEXX CARDIOPET
 • IDEXX-CR
 • IDEXX-DIRECT
 • IDEXX-DR
 • IDEXX INTERLINK
 • IDEXX I-VISION CR
 • IDEXX I-VISION DR
 • IDEXX MONITOR
 • IDEXX-PACS
 • IDEXX PRACTICE SOLUTIONS
 • IDEXX PROCYTE DX
 • IDEXX RADIOPET SERVICES
 • IDEXX SMARTORDER
 • IDEXX SMARTSERVICE
 • IDEXX SNAPSHOT DX
 • IDEXX VETCENTRIFUGE
 • IDEXX VetLab
 • IDEXX VetStat
 • IDEXX VETTROL
 • IDEXX VETTUBE
 • IDEXX VETVAULT
 • IDEXX VPS and design
 • IN-CLINIC ADVANTAGE
 • INDICATORX
 • INTELLISHARE
 • IVS-CONNECT
 • LABREXX
 • LASERCYTE
 • Miscellaneous Design of a Paw
 • OFF-COLOUR
 • OPTI
 • OPTIMEDICAL
 • OPTIRHYTHM
 • PATIENT ADVISOR
 • PETCHEK
 • PETDETECT
 • PET HEALTH NETWORK
 • PETLY
 • POURQUIER
 • PRACTICE DEVELOPER
 • PRACTICE EXPLORER
 • PRACTICE WHAT'S POSSIBLE
 • PROCYTE DX
 • PRRS X3
 • PSEUDALERT
 • QUALIBEADS
 • QUANT C6
 • QUANTI-DISC
 • QUANTI-TRAY
 • RADIL
 • RADIOPET
 • REALPCR
 • RESULTS PLUS
 • SINGLESPOT
 • SMARTLINK
 • SMARTORDER
 • SNAP
 • SNAP 3DX
 • SNAP 4DX
 • SNAPCONNECT
 • SNAPSHOT
 • SNAPSHOT DX
 • SOLID-STATE FLUIDICS
 • SPEC CPL
 • SPEC FPL
 • TEST WITH CONFIDENCE
 • TOTAL HEALTH
 • VDIC
 • VDIC (stylized)
 • VETCOLLECT
 • VETCOM
 • VETCONNECT
 • VETCONNECT and design
 • VETCONNECT.COM
 • VETMEDSTAT
 • VETERINARY PRACTICE MANAGER
 • VETLINK
 • VETLYTE
 • VET MED LAB
 • VET MED LABOR
 • VETPATH
 • VETSTAT
 • VETTEST
 • VETVAULT
 • VPM
 • WINPLATE
 • WISDOM
 • XCHEK
 • XCHEKPLUS

 

 

Adobe i Acrobat są znakami handlowymi Adobe Systems Incorporated.

Federal Express i FedEx są znakami handlowymi lub firmowymi Federal Express Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych oraz/lub innych krajów.

GeneAmp i AmpliTaq są znakami handlowymi będącymi własnością Hoffman-La Roche.

KOVA i GLASSTIC są znakami handlowymi lub firmowymi Hycor Biomedical, Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych oraz/lub innych krajów.

MASTERCARD jest znakiem handlowym Mastercard International Incorporated lub podmiotów mu podlegających na terenie Stanów Zjednoczonych.

Microsoft i Windows są znakami handlowymi lub firmowymi Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych oraz/lub innych krajów.

PETSTIX jest znakiem handlowym Bayer Corporation; wykorzystywanym zgodnie z licencją przez IDEXX Laboratories, Inc.

BAYER i Bayer Cross są zastrzeżonymi znakami handlowymi Bayer AG (Germany); wykorzystywanymi zgodnie z licencją przez IDEXX Laboratories, Inc.

QBC i VetAutoread są zastrzeżonymi znakami handlowymi QBC Diagnostics, Inc.

VADDS jest zankiem handlowym Advanced Technology System. Vet-LIMS jest znakiem handlowym College of Veterinary Medicine of the University of Missouri-Columbia. (Uwaga, IDEXX ani nie firmuje produktów ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie i wiarogodność tych produktów.)

Visa jest handlowym znakiem zastrzeżonym Visa na terenie Stanów Zjednoczonych oraz w innych krajach.

ToDAY i ToMORROW są zastrzeżonymi znakami handlowymi Franklin Laboratories, Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych oraz/lub w innych krajach.

Albacillin, Quartermaster i NAXCEL są zastrzeżonymi znakami handlowymi Upjohn Company.

CEFA-LAK, Cefa-Dri and Hetacin-K są zastrzeżonymi znakami handlowymi Fort Dodge Laboratories, Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych oraz/lub w innych krajach.

LA-200 jest zastrzeżonym znakiem handlowym lub nazwą handlową Pfizer, Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych oraz/lub w innych krajach.

Oxytet jest zastrzeżonym znakiem handlowym lub nazwą handlową Boehringer Ingelheim Animal Health, Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych oraz/lub w innych krajach.

Maxim-200 jest zastrzeżonym znakiem handlowym lub nazwą handlową Phoenix Pharmaceuticals, Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych oraz/lub w innych krajach.

Wszelkie inne produkty oraz nazwy handlowe i logo są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami firmowymi należącymi do ich odpowiednich przedstawicieli prawnych.

Ostatnia aktualizacja: Maj 2013