separator

Ogólne warunki sprzedaży IDEXX w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie („Warunki”)

Wersja 2018

File Icon Download

NINIEJSZYM WARUNKOM PODLEGAJĄ WSZYSTKIE TRANSAKCJE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ZAWIERANE PRZEZ IDEXX EUROPE B.V. LUB KTÓRĄKOLWIEK Z SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH WYMIENIONYCH NA FAKTURZE LUB W FORMULARZU ZAMÓWIENIA ("IDEXX" lub "my" lub "nas"), CHYBA ŻE UZGODNIONO WYRAŹNIE INACZEJ Z UPRAWNIONYM PRZEDSTAWICIELEM IDEXX W FORMIE PISEMNEJ. W niniejszych Warunkach „Kupujący” oznacza nabywcę lub licencjobiorcę produktów IDEXX.

W przypadku, gdy IDEXX dostarczy Kupującemu regulamin (obejmujący, między innymi, gwarancję lub licencję na oprogramowanie) dotyczący określonego produktu lub usługi w związku z pierwotnym nabyciem produktu (lub licencji, w przypadku oprogramowania) przez Kupującego, zawarty z formularzu zamówienia / potwierdzeniu sprzedaży, lub też w podręczniku użytkownika, instrukcjach czy innych, podobnych dokumentach dołączanych do produktu, lub w jakimkolwiek katalogu usług lub podobnym dokumencie, wówczas taki regulamin (obejmujący, między innymi, ograniczoną gwarancję lub licencję na oprogramowanie), dostarczony przez IDEXX w związku z określonym produktem lub usługą będzie mieć pierwszeństwo nad niniejszymi Warunkami w odniesieniu do takiego produktu lub usługi; w przeciwnym razie niniejsze Warunki (obejmujące, między innymi, warunki gwarancji oraz licencji na oprogramowanie określone poniżej) będą obowiązywać wobec wszystkich produktów i usług sprzedawanych lub licencjonowanych w ramach niniejszych Warunków.

Jeżeli Kupujący nie przyjmuje niniejszych Warunków, ma obowiązek zwrócić produkty w oryginalnym opakowaniu w ciągu pięciu (5) dni roboczych po ich otrzymaniu. Jeżeli produkty nie zostaną zwrócone, lub jeżeli zostaną użyte, stanowić to będzie przyjęcie niniejszych Warunków.

 

Artykuł 1: Całość Umowy

Niniejsze Warunki wraz z innymi dokumentami w nich wymienionymi stanowią całość umowy pomiędzy IDEXX i Kupującym w odniesieniu do ich przedmiotu i zastępują wszelkie uprzednie ustne oświadczenia lub pisemne regulaminy IDEXX. Wszelkie postanowienia zawarte w formularzu zamówienia lub innym dokumencie Kupującego, które będą sprzeczne z niniejszymi Warunkami, lub które stanowić będą ich uzupełnienie, zostaną wyłączone z umowy pomiędzy IDEXX i Kupującym lub z niniejszych Warunków, przy czym IDEXX w sposób wyraźny odrzuca takie postanowienia. Wszelkie zmiany, uzupełnienia czy pominięcia w niniejszych Warunkach wymagać będą pisemnej zgody uprawnionego przedstawiciela IDEXX. Kupujący potwierdza, że nie został nakłoniony do nabycia produktów lub usług IDEXX na podstawie jakichkolwiek oświadczeń czy zapewnień, oprócz tych, które zostały wymienione w niniejszych Warunkach i zobowiązuje się nie wnosić żadnych roszczeń z tytułu takich oświadczeń lub zapewnień chyba, że będą one niezgodne z prawdą.

 

Artykuł 2: Oferty

Wszystkie oferty IDEXX wymagać będą dla swojej ważności formy pisemnej. Oferty pozostają ważne przez sześćdziesiąt (60) dni od dnia ich wystawienia chyba, że zostaną unieważnione wcześniej przez IDEXX za uprzednim powiadomieniem Kupującego, lub w inny sposób zastrzeżone.

 

Artykuł 3: Zamówienia

3.1. Kupujący może składać zamówienia przedstawicielom handlowym IDEXX lub w Dziale Obsługi Klienta IDEXX przez telefon, faksem, listownie lub w formie elektronicznej, jeżeli jest to możliwe. Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji IDEXX.

3.2           Wszystkie obowiązujące wymogi dotyczące minimalnych zamówień określone są w formularzu zamówienia IDEXX lub opublikowane w innej formie. Do ceny zamówienia doliczane mogą być opłaty za wysyłkę; w takim przypadku uwzględnimy takie opłaty na fakturze.

3.3            IDEXX może zaakceptować odwołanie zamówienia wedle własnego uznania; przy czym IDEXX w żadnym wypadku nie zaakceptuje odwołania zamówienia po wystawieniu zlecenia wysyłki. W takim przypadku mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Po wystawieniu zlecenia wysyłki, wszelkie zmiany zamówienia stanowić będą nowe zamówienie i mogą podlegać oddzielnym opłatom za wysyłkę.

Artykuł 4: Ceny

4.1            Ceny określane są w formularzu zamówienia IDEXX lub publikowane w innej formie. Obecnie obowiązujące ceny można również uzyskać od Działu Obsługi Klienta IDEXX pod numerem: 00800-1234-3399. Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zamówień, które nie zostały przyjęte w momencie ich podwyższenia. Do cen doliczane są wszelkie podatki (np. VAT), cła, opłaty oraz innego rodzaju obciążenia. W przypadku transakcji zawieranych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Kupujący zobowiązuje się dostarczyć IDEXX wszelkie informacje i dokumenty wymagane dla celów VAT, w tym, między innymi, numer rejestracji VAT oraz dokumenty potwierdzające zwolnienie z opodatkowania.

4.2            Jeżeli w zamówieniu wyznaczone zostały terminy przyszłych dostaw, dostawa częściowa zrealizowana w wyznaczonym terminie nie będzie stanowić akceptacji cen obowiązujących w terminach przyszłych, zamówionych dostaw, a IDEXX ma prawo do odpowiedniej zmiany cen.

 

Artykuł 5: Warunki dostaw i składowania

5.1            O ile IDEXX i Kupujący nie uzgodnią inaczej, produkty dostarczane będą na warunkach Ex Works (Incoterms 2010 Międzynarodowej Izby Handlowej) z zakładu IDEXX. Tytuł własności oraz ryzyko związane z produktami (z wyjątkiem oprogramowania) zostaną przeniesione na Kupującego w momencie, gdy IDEXX przekaże zamówione produkty przewoźnikowi w zakładzie IDEXX. W celu uniknięcia wątpliwości, nie ograniczając ogólnego charakteru warunków Ex Works, jeżeli Kupujący nie określi inaczej w zamówieniu, IDEXX dokona selekcji przewoźnika i podpisze z nim umowę na ryzyko i koszt Kupującego. IDEXX nie zapewnia dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, wykraczającej poza standardowe warunki przewoźnika, które w zależności od przesyłki, mogą nie pokrywać wartości takiej przesyłki Kupującego. Jeżeli Kupujący pragnie wykupić dodatkowe ubezpieczenie przesyłki, IDEXX może, na zlecenie i koszt Kupującego, uzyskać takie ubezpieczenie w wysokości określonej przez Kupującego, pod warunkiem, że takie ubezpieczenie jest u przewoźnika dostępne.

5.2            Terminy oraz godziny dostaw są szacunkowe i nie są wiążące wobec IDEXX czy Kupującego. Produkty, które należy transportować w odpowiedniej temperaturze, są przewożone zgodnie z warunkami wymaganymi dla takich produktów. Po ich odbiorze, produkty należy przechowywać w warunkach wskazanych w dokumentacji produktu.

 

Artykuł 6: Odbiór, Reklamacje

Kupujący ma obowiązek dokonać kontroli produktów niezwłocznie po ich dostawie i zobowiązuje się powiadomić Dział Obsługi Klienta IDEXX o wszelkich reklamacjach, niedoborach, niezgodnościach czy wadach, w ciągu dziesięciu (10) dni po otrzymaniu dostawy, przez telefon, a następnie w formie pisemnej. Kupujący ma obowiązek przechowywać produkty w warunkach określonych dla takich produktów do momentu otrzymania pisemnej instrukcji od IDEXX co do dalszego postępowania. Jeżeli Kupujący nie powiadomi IDEXX w ciągu dziesięciu (10) dni po otrzymaniu produktów, uznane zostanie, że produkty są zgodne z niniejszymi Warunkami i że Kupujący nieodwołalnie je zaakceptował.

 

Artykuł 7: Zwrot produktów oraz polityka zwrotu kosztów

7.1           Wszystkie transakcje sprzedaży produktów są ostateczne. IDEXX może odmówić przyjęcia zwrotu produktów wedle własnego uznania chyba, że Kupujący odmówi ich przyjęcia zgodnie z Art. 6 lub jeżeli produkty nie są zgodne z gwarancją IDEXX określoną w Art. 9. Wszelkie zwroty muszą być zatwierdzone przez IDEXX na podstawie Autoryzacji Zwrotu Towarów (RGA) z wyjątkiem wycofania produktów z rynku z inicjatywy IDEXX.

7.2            Kupujący składa wniosek o zwrot produktów do Działu Obsługi Klienta IDEXX. Wszelkie wnioski o RGA muszą zawierać informacje na temat produktu (np. numer katalogowy, nr partii oraz data ważności) oraz na temat zakupu i/lub nr faktury, a także uzasadnienie przyczyny zwrotu.

7.3            RGA nie będą wydawane w następujących przypadkach (chyba, że Kupujący odmówi ich przyjęcia zgodnie z Art. 6 lub jeżeli produkty nie są zgodne z gwarancją IDEXX określoną w Art. 9):

  • Produkty wrażliwe na zmiany temperatury, produkty mrożone lub głęboko zamrożone
  • Produkty wykonane na zamówienie
  • Produkty przestarzałe lub wycofane ze sprzedaży
  • Produkty przeterminowane, lub produkty niespełniające minimalnych wymogów IDEXX przydatności do użytku (Kupujący może otrzymać informacje na temat wymogów dotyczących przydatności do użytku w Dziale Obsługi Klienta IDEXX).

7.4            Zwrot kosztów nie przysługuje w następujących przypadkach (z wyjątkiem gwarancji udzielonej Kupującemu przez IDEXX w ramach Art. 9):

  • Produkty zwrócone bez załączonego formularza RGA lub bez numeru RGA umieszczonego w widocznym miejscu na opakowaniu zwrotnym
  • Produkty zwrócone w terminie przekraczającym czternaście (14) dni od wystawienia RGA
  • Produkty zwrócone w stanie uniemożliwiającym ich odsprzedaż Takie produkty obejmują, między innymi, produkty otwarte lub uszkodzone, produkty z oznaczeniami na oryginalnym opakowaniu, produkty bez oryginalnego opakowania lub nie znajdujące się w pełnym kontenerze przewozowym.
  • Produkty zniszczone w trakcie transportu zwrotnego. Kupujący ma obowiązek zapewnić, że zwracane produkty są odpowiednio opakowane, aby zapewnić że będą w stanie nadającym się do odsprzedaży.

7.5           Obowiązywać będzie opłata za przyjęcie produktów na stan w wysokości 25% ceny określonej na fakturze lub 35 EUR, 28 GBP lub 56 CHF (którakolwiek z tych wartości będzie wyższa). Kupujący ma również obowiązek zapłacenia kosztów wysyłki do i ze swojej siedziby. W przypadku błędu w wysyłce ze strony IDEXX lub w przypadku prawidłowej odmowy przyjęcia produktów przez Kupującego zgodnie z Art. 6, lub niezgodności produktów z gwarancją IDEXX zgodnie z Art. 9, Kupujący ma prawo zwrócić produkty (po otrzymaniu zgody IDEXX) na koszt IDEXX za pośrednictwem wyznaczonego przewoźnika. W takim przypadku nie będą obowiązywać opłaty za przyjęcie na stan.

 

Artykuł 8: Warunki płatności

8.1            Warunki płatności wynoszą 30 dni od dnia wystawienia faktury, chyba że zostanie uzgodnione inaczej na piśmie. IDEXX może zmienić warunki płatności w dowolnym czasie lub też odwołać uprzednio udzielony kredyt. Jeżeli Kupujący nie zapłaci wszystkich należnych kwot, z wyjątkiem kwoty kwestionowanych w dobrej wierze, lub jeżeli Kupujący w inny sposób naruszy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków, wówczas, bez uszczerbku dla innych praw, IDEXX będzie mieć prawo do zawieszenia wykonywania niniejszych Warunków, w tym obsługi gwarancyjnej i zażądać niezwłocznej spłaty wszystkich kwoty należnych od Kupującego.

8.2            Jeżeli Kupujący nie zapłaci faktury w wymaganym terminie IDEXX może naliczyć odsetki za zwłokę od zaległych płatności w wysokości dwunastu (12%) rocznie lub w maksymalnej wysokości dozwolonej przez prawo, którakolwiek z tych kwot będzie niższa. Jeżeli IDEXX obciążona będzie opłatami bankowymi z tytułu odrzucenia polecenia zapłaty Kupującego, IDEXX może nałożyć na Kupującego opłaty administracyjne.

8.3           Wszystkie płatności wymagające akredytywy dokumentowej należy wnosić w formie nieodwołalnej akredytywy dokumentowej wystawionej na kwotę równą łączonej cenie zamówienia/umowy, wystawionej bezpłatnie na rzecz IDEXX w ciągu dwudziestu (20) dni od przyjęcia zamówienia przez IDEXX, zatwierdzonej przez międzynarodowy bank zatwierdzony przez IDEXX. Taka akredytywa dokumentowa płatna będzie za okazaniem przez zatwierdzający bank w wysokości jednej trzeciej (1/3) kwoty określonej w takiej akredytywie, jako zaliczka na poczet zamówienia oraz w wysokości dwóch trzecich (2/3) po przekazaniu towarów przewoźnikowi przez IDEXX w zakładzie IDEXX.

 

Artykuł 9: Gwarancje ogólne

9.1           Zakres gwarancji: Gwarancja IDEXX obejmuje wyłącznie pierwotnego Kupującego oraz użytkownika końcowego nowych produktów, które Kupujący kupi lub nabędzie w ramach licencji bezpośrednio od IDEXX lub uprawnionych dystrybutorów IDEXX. Produkty i usługi IDEXX przeznaczone są wyłącznie do użytku służbowego przez wyszkolony personel. Gwarancja IDEXX nie obejmuje żadnych innych osób czy podmiotów oprócz Kupującego i użytkownika końcowego.

9.2            Gwarancja na zestawy IDEXX: IDEXX gwarantuje, że przyrządy, odczynniki oraz zestawy produktów (zwane razem „Zestawami”) są zgodne z opublikowanymi specyfikacjami IDEXX, pod warunkiem, że używane będą i składowane w warunkach określonych przez IDEXX i używane będą w sposób właściwy i zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja ważna jest do upływu ich terminu ważności, lub jeżeli taki termin nie został określony, przez jeden rok po ich dostarczeniu Kupującemu. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że żaden produkt diagnostyczny nie gwarantuje 100% dokładności. IDEXX nie gwarantuje nieprzerwanego lub bezbłędnego działania Zestawów. W okresie gwarancyjnym IDEXX wymieni niezgodne Zestawy na nowe, bez dodatkowej opłaty i odeśle taki produkt Kupującemu na własny koszt.

9.3            Gwarancja na sprzęt IDEXX: IDEXX gwarantuje, że przyrządy, analizatory i części zamienne (razem „Sprzęt”) zgodne są z opublikowanymi specyfikacjami IDEXX, pod warunkiem, że przechowywane będą w warunkach określonych przez IDEXX i używane w sposób właściwy i zgodny z przeznaczeniem. Gwarancja obowiązuje przez jeden rok odpowiednio po ich dostarczeniu Kupującemu lub zakończenia ich instalacji, lub przez okres wyznaczony w formularzu mówienia / potwierdzeniu sprzedaży, którykolwiek z tych terminów będzie dłuższy. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że żaden produkt diagnostyczny nie gwarantuje 100% dokładności. IDEXX nie gwarantuje nieprzerwanego lub bezbłędnego działania Sprzętu. IDEXX nie udziela gwarancji na części jednorazowego użytku lub akcesoria dodatkowe, np. bezpieczniki, żarówki, kable, przewody, łączniki, aparaty do pipetowania, kalibratory, głowice drukujące, klawiatury, myszy, taśmy, płytki CD czy inne materiały lub nośniki, ani na produkty innych dostawców, np. drukarki lub oprogramowanie nienależące do IDEXX; wszystkie takie produkty IDEXX dostarcza w stanie „as is” (taki jaki jest) chyba, że IDEXX określi inaczej na piśmie. W okresie gwarancji IDEXX, wedle własnego uznania i bez dodatkowych opłat, naprawi wadliwy Sprzęt stosując nowe części zamienne lub części używane o jakości równorzędnej lub lepszej, niż nowe części, lub też wymieni wadliwy Sprzęt na nowy lub używany produkt, o funkcjach równorzędnych lub lepszych od nowego produktu, i odeśle taki produkt Kupującemu na własny koszt. Gwarancja IDEXX na części zamienne oraz naprawy produktu obowiązuje przez cały okres danej gwarancji.

9.4            Gwarancja na oprogramowanie IDEXX: IDEXX gwarantuje, że dwie najnowsze wersje oprogramowania IDEXX, na które Kupujący uzyskał licencję (zwanego łącznie z dokumentacją „Oprogramowaniem”) działać będą zasadniczo zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami IDEXX przez 90 dni po ich dostawie do Kupującego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że żaden produkt diagnostyczny nie gwarantuje 100% dokładności. IDEXX nie gwarantuje nieprzerwanego lub bezbłędnego działania Oprogramowania. IDEXX nie udziela gwarancji na produkty innych dostawców, np. oprogramowanie nienależące do IDEXX; wszystkie takie produkty IDEXX dostarcza w stanie „as is” (taki jaki jest) chyba, że IDEXX określi inaczej na piśmie. IDEXX nie udziela gwarancji na wstawki do oprogramowania, aktualizacje, nowe wersje, modyfikacje czy inne ulepszenia dostarczone przez IDEXX po upływie okresu gwarancji na Oprogramowanie, który rozpoczyna się w momencie otrzymania licencji na oprogramowanie IDEXX przez Kupującego. IDEXX nie udziela gwarancji na poprawną współpracę Sprzętu czy Oprogramowania IDEXX z systemami zarządzania praktyką innych dostawców ani na poprawną wymianę danych diagnostycznych z systemami zarządzania praktyką innych dostawców. W okresie gwarancji, IDEXX dołoży wszelkich wysiłków uzasadnionych z handlowego punktu widzenia aby, bez dodatkowej opłaty, (i) zapewnić modyfikację wadliwego Oprogramowania w celu jego naprawy, w terminie odpowiadającym, w opinii IDEXX, wadze problemu oraz (ii) dostarczać regularnych modyfikacji, jakich IDEXX dostarcza bezpłatnie innym klientom w ramach gwarancji. IDEXX zapewni takie wsparcie wyłącznie w odniesieniu do dwóch najnowszych wersji oprogramowania. Jeżeli Kupujący posiada sieć i jeżeli nastąpi awaria systemu, przed skontaktowaniem się z IDEXX, Kupujący ma obowiązek skontaktować się z dostawcą usług sieciowych w celu stwierdzenia, czy problem nie został spowodowany awarią sieci. Gwarancja na Oprogramowanie modyfikowane przez IDEXX w celu usunięcia wady obowiązywać będzie przez pozostały okres gwarancji udzielonej na oryginalne Oprogramowanie.

Wszelkie „otwarte kody źródłowe” oraz oprogramowanie bezpłatne dostawców zewnętrznych, użyte w oprogramowaniu IDEXX stanowią własność takich zewnętrznych licencjodawców; IDEXX nie udziela żadnej gwarancji w imieniu takich licencjodawców i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu takiego oprogramowania.

9.5. Jak uzyskać serwis gwarancyjny: Serwis gwarancyjny zapewniony jest w godzinach pracy, w punktach serwisowych IDEXX, z wyjątkiem świąt państwowych w kraju, w którym IDEXX świadczy takie usługi. Kupujący może składać reklamacje w okresie gwarancji. W przypadku awarii produktu, Kupujący ma obowiązek skontaktować się z działem Wsparcia Klienta IDEXX pod numerem telefonu wskazanym w dokumentacji produktu. Personel serwisowy IDEXX udzieli Kupującemu porad w celu usunięcia problemu we własnym zakresie. Jeżeli Kupujący pragnie otrzymać wsparcie elektroniczne dla Sprzętu lub Oprogramowania objętego takim wsparciem, Kupujący ma obowiązek utrzymywać kontakt elektroniczny zgodnie z instrukcjami IDEXX. IDEXX nie ma obowiązku świadczenia wsparcia u Kupującego. Jeżeli produkt należy odesłać w celu analizy, Kupujący wyśle taki produkt do zakładu IDEXX na koszt IDEXX. Przed zwróceniem Sprzętu czy Oprogramowania, Kupujący ma obowiązek stworzenia kopii zapasowych wszystkich swoich danych. IDEXX ma obowiązek przekazać Kupującemu Numer Autoryzacji Zwrotu przed dokonaniem zwrotu, zgodnie z Art. 7. Jeżeli produkt jest wadliwy, IDEXX odeśle naprawiony/wymieniony produkt Kupującemu, na własny koszt, zgodnie z gwarancją IDEXX opisaną powyżej. Jeżeli IDEXX stwierdzi, że zgłoszony problem nie jest objęty gwarancją IDEXX lub prawami udzielonymi Kupującemu w ramach gwarancji zgodnie z prawem, Kupujący ma obowiązek zwrócić IDEXX koszty odesłania produktu Kupującemu, przy czym IDEXX dołoży starań, aby naprawić/wymienić produkt na koszt Kupującego, po obowiązujących stawkach stosowanych przez IDEXX lub też zwrócić produkt na życzenie i koszt Kupującego. Wszystkie wymienione części i produkty stanowią własność IDEXX.

9.6            Środki prawne Kupującego: W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność IDEXX oraz wyłącznym środkiem prawnym przysługującym Kupującemu z tytułu wady lub naruszenia gwarancji będzie wymiana wadliwego Zestawu, naprawa lub wymiana wadliwego Sprzętu lub modyfikacja wadliwego Oprogramowania, niespełniającego wymogów gwarancji IDEXX, a odpowiedzialność IDEXX będzie ograniczona do powyższego zakresu. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, jeżeli IDEXX, po dołożeniu wszelkich uzasadnionych starań, nie będzie w stanie naprawić lub wymienić wadliwego produktu (lub naprawić wadliwego oprogramowania), wyłącznym środkiem prawnym Kupującego będzie obniżenie ceny kupna lub opłaty licencyjnej wniesionej na rzecz IDEXX z tytułu takiego produktu, lub zwrot ceny kupna lub opłaty licencyjnej (minus amortyzacja określona zgodnie z metodą liniową przez okres 3 lat) po zwróceniu przez Kupującego (na koszt IDEXX) takiego produktu, a odpowiedzialność IDEXX będzie ograniczona do powyższego zakresu. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat gwarancji, Kupujący może skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem wskazanym na fakturze wystawionej przez IDEXX lub w instrukcji używania produktu.

9.7            Obowiązki Kupującego: Kupujący ma obowiązek dbać o produkty, utrzymywać je w czystości i w odpowiednich warunkach, a w przypadku Sprzętu – prowadzić regularne przeglądy zalecane przez IDEXX w podręczniku użytkownika, instrukcjach czy innej dokumentacji lub też przekazanych Kupującemu w inny sposób. Kupujący ma obowiązek dostarczyć wszelkich danych pozwalających na określenie zgłaszanego problemu. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie instalować wszelkie nowe wersje Oprogramowania, jakie IDEXX może od czasu do czasu wysyłać Kupującemu, oraz aktualizować system operacyjny zgodnie z okresowymi zaleceniami IDEXX. IDEXX nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Kupującego; IDEXX zaleca usilnie, aby Kupujący regularnie tworzył kopie zapasowe danych dotyczących Sprzętu i Oprogramowania i dokonywał archiwizacji danych w celu zminimalizowania ryzyka ich utraty w przypadku awarii.

9.8            Niewłaściwe użytkowanie itp. Gwarancja IDEXX nie obejmuje następujących przypadków: jeżeli Kupujący używa produktów niezgodnie z instrukcjami IDEXX, jeżeli użytkownicy nie zostali przeszkoleni, jeżeli Kupujący używa produktów wraz z innymi produktami lub usługami, które nie zostały dostarczone i skonfigurowane przez IDEXX, lub jeżeli Kupujący zainstaluje aplikacje w swoich produktach, które nie są aplikacjami dostarczonymi przez IDEXX. W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW CZY USŁUG ZATWIERDZONYCH PRZEZ IDEXX, ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE IDEXX WOBEC KUPUJĄCEGO WYGASAJĄ. Gwarancja IDEXX nie obejmuje szkód wynikających z przyczyn niezwiązanych z produktami IDEXX, np. zaniedbanie lub nieprawidłowe użytkowanie; obrażenia ciała, zewnętrzna przerwa w zasilaniu; niezastosowanie się do instrukcji dotyczących opakowania czy wysyłki; korzystanie z niezatwierdzonych produktów łącznie z produktami IDEXX; wirusy komputerowe, oprogramowanie typu spyware, malware, robaki czy inne szkodliwe programy; czy też naprawy lub modyfikacje dokonywane przez osoby inne, niż IDEXX lub jej autoryzowani usługodawcy. IDEXX dokona napraw uszkodzeń wynikających z normalnego użytkowania SPRZĘTU wyłącznie w zakresie wymaganym dla przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sprzętu, za opłatą obliczoną po stawkach obowiązujących w danym momencie; gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych.

9.9            Zastrzeżenie dodatkowych Gwarancji. O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ W NINIEJSZYCH WARUNKACH, IDEXX ORAZ JEJ LICENCJODAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ CZY GWARANCJI, I NIE SĄ UWZGLĘDNIANE ŻADNE INNE WARUNKI, W SPOSÓB WYRAŹNY CZY DOROZUMIANY, W FORMIE USTNEJ CZY PISEMNEJ, A IDEXX JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE ZBYWALNOŚCI, WŁAŚCIWEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZGODNIE Z OPISEM PRZY PRÓBKĄ, WŁAŚCIWEJ STARANNOŚCI CZY NIENARUSZANIA PRAW.

IDEXX nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności w związku ze swoimi produktami i nie upoważnia swoich pracowników, agentów, dystrybutorów czy innych osób do podejmowania takiej odpowiedzialności. Jeżeli Kupujący jest „konsumentem” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wówczas Kupujący może mieć prawo do gwarancji dorozumianych gwarantowanych przez prawo, ograniczonych do okresu obowiązywania gwarancji wyraźnych oraz do środków prawnych określonych w niniejszej gwarancji. Ponieważ w niektórych jurysdykcjach nie zezwala się na ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej czy też ograniczenie środków prawnych, powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć Kupującego.

 

Artykuł 10. Ograniczenie odpowiedzialności

10.1          IDEXX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU NIEWYKONANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH POZA KONTROLĄ IDEXX. Z WYJĄTKIEM ORAZ W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA, OSZUSTWA CZY UMYŚLNEGO DZIAŁANIA NA SZKODĘ, ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ CIAŁA SPOWODOWANYCH ZANIEDBANIEM ZE STRONY IDEXX. W ŻADNYM RAZIE IDEXX ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO ANI INNYCH OSÓB Z TYTUŁU UTRATY KORZYŚCI, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA CZY MOŻLIWOŚCI HANDLOWYCH, CZY Z TYTUŁU SZKÓD SPECJALNYCH, WTÓRNYCH, UBOCZNYCH, POŚREDNICH, ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA RETORSYJNEGO CZY ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU STRAT MORALNYCH, OBEJMUJĄCYCH MIĘDZY INNYMI, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, UTRATĘ ZAMÓWIEŃ, UTRATĘ DANYCH CZY SPRZĘTU LUB BRAK CIĄGŁOŚCI DZIAŁALNOŚCI, WYNIKAJĄCYCH Z PRODUKCJI, SPRZEDAŻY, DOSTAW CZY UŻYWANIA PRODUKTÓW LUB USŁUG IDEXX LUB TEŻ BRAKU DOSTAW LUB OPÓŹNIEŃ W DOSTAWACH TAKICH PRODUKTÓW CZY USŁUG, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, GWARANCYJNEJ CZY UMOWNEJ, NAWET JEŻELI IDEXX ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD CZY STRAT.

10.2          Z WYJĄTKIEM, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA, OSZUSTWA CZY UMYŚLNEGO DZIAŁANIA NA SZKODĘ, ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ CIAŁA WYNIKAJĄCYCH Z ZANIEDBANIA IDEXX, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ IDEXX Z TYTUŁU PRODUKTÓW LUB USŁUG, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA CZY INNA, NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KUPUJĄCEGO ZA TAKIE PRODUKTY CZY USŁUGI.

10.3          Ponieważ w niektórych jurysdykcjach wyłączenia i ograniczenia określone w Art. 10.1 i 10.2 są niedozwolone, powyższe ograniczenia czy wyłączenia mogą nie mieć zastosowania wobec Kupującego. W ramach gwarancji IDEXX Kupującemu przysługują określone prawa oraz inne prawa wynikające z obowiązujących przepisów.

 

Artykuł 11: Licencja na Oprogramowanie

11.1. W przypadku udzielenia przez IDEXX Kupującemu licencji na programowanie, w ramach której IDEXX jest licencjodawcą określonego oprogramowania objętego licencją na produkt Kupującego, lub innym dokumentem dołączonym do takiego produktu lub procedurą instalacji takiego oprogramowania, wówczas postanowienia takiej licencji na oprogramowanie będą mieć pierwszeństwo i zastąpią licencje udzielone Kupującemu w ramach niniejszego Art. 11; w przeciwnym razie postanowienia niniejszego Art. 11 obowiązują wobec produktów oprogramowania licencjonowanych w ramach niniejszych Warunków. Oprogramowanie udostępnione jest przez IDEXX w ramach licencji, wyłączeni w wersji kodu wynikowego, na zasadach niewyłączności, przy czym Kupujący może zainstalować Oprogramowanie i korzystać z niego wyłącznie wraz z produktem, dla którego jest przeznaczone. W związku z tym, oprogramowanie nie zostaje sprzedane, a terminy ‘zakup”, „sprzedany” i inne, podobne terminy oznaczają termin „udzielenie licencji” użyty w niniejszych Warunkach. Bez uszczerbku dla innych praw, IDEXX ma prawo odebrać Kupującemu licencję na oprogramowanie, jeżeli Kupujący nie będzie wypełniać postanowień niniejszych Warunków. IDEXX lub jej licencjodawcy oraz dostawcy posiadają wszystkie tytuły prawne i prawa autorskie do oprogramowania i jego kopii. Kupujący zobowiązuje się trakwować wszelkie wstawki, aktualizacje, nowsze wersje, ulepszenia czy inne modyfikacje dostarczone przez IDEXX jako „oprogramowanie” objęte niniejszymi Warunkami oraz korzystać z nich wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami. Kupujący może zainstalować oprogramowanie wyłącznie na jednym komputerze. Kupujący ma prawo do wykonania jednej kopii oprogramowania wyłącznie dla celów archiwizacji. Kupujący ma prawo przenieść na stałe kopię oprogramowania na inną osobę pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia IDEXX o imieniu, nazwisku i adresie takiej osoby, pod warunkiem, że Kupujący nie zachowa żadnej kopii takiego oprogramowania oraz pod warunkiem, że taka osoba potwierdzi na piśmie przeniesienie oprogramowania i niniejszych Warunków (jednakże, gwarancja IDEXX nie będzie obejmować cesjonariusza Kupującego).

11.2          Oprogramowanie przeznaczone jest wyłącznie do wewnętrznego użytku przez Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się nie używać oprogramowania na rzecz innych osób, ani nie zezwolić na używanie oprogramowania przez inne osoby (w tym na zasadzie podziału czasu (time-sharing), za pośrednictwem biura obsługi czy w inny sposób) i nie używać oprogramowania w celu tworzenia lub modyfikacji aplikacji, pisemnych materiałów czy innych produktów, ani też nie używać aplikacji innych, aniżeli oprogramowanie IDEXX. Kupujący zobowiązuje się nie dokonywać modyfikacji, ulepszeń, inżynierii zwrotnej, dekompilacji, demontażu czy innych zmian lub uzupełnień oprogramowania; pod warunkiem, że jeżeli powielenie kodu oraz tłumaczenie jego formy jest niezbędne w celu uzyskania informacji potrzebnych dla zapewnienie kompatybilności produktów oprogramowania z innymi programami w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Kupujący powiadomi o tym IDEXX na piśmie, a IDEXX następnie powiadomi Kupującego w ciągu dwudziestu (20) dni roboczych od otrzymania wniosku Kupującego, że: (i) IDEXX przeprowadzi prace w celu zapewnienia takiej kompatybilności i obciąży Kupującego uzasadnionymi kosztami poniesionymi z tytułu takich prac, lub (ii) Kupujący będzie mieć prawo podjąć takie działania, ale wyłącznie w zakresie wymaganym dla zapewnienia kompatybilności produktów oprogramowania z innymi programami.

11.3          Z wyjątkiem postanowień niniejszego punktu Art. 11, Kupujący zobowiązuje się nie ujawniać, nie kopiować, wyświetlać, użyczać, publikować czy rozpowszechniać takiego oprogramowania, częściowo lub w całości, osobom trzecim, ani na to nie zezwalać, bez uprzedniej, pisemnej zgody IDEXX; przy czym Kupujący ograniczy użytkowanie i dostęp do oprogramowania swoim pracownikom, którzy bezpośrednio z niego korzystają. Kupujący podejmie uzasadnione działania w celu zabezpieczenia oprogramowania przed nieuprawnionym dostępem oraz zapewnienia, że żadne osoby, które są upoważnione do korzystania z oprogramowania, nie naruszą niniejszych Warunków i odpowiadać będzie za takie działania, jak za swoje własne. Niezależnie od powyższego, w odniesieniu do wszelkich „otwartych kodów źródłowych” lub bezpłatnego oprogramowania, które współpracują z oprogramowaniem IDEXX, i które zostały zmodyfikowane przez IDEXX: (a) w zakresie w sposób wyraźny wymaganym przez licencjodawców IDEXX, IDEXX niniejszym zezwala na dokonanie inżynierii wstecznej takiego kodu, wyłącznie w celach określonych przez takich licencjodawców; oraz

(2) w zakresie w sposób wyraźny wymaganym przez licencjodawców IDEXX oraz na pisemny wniosek Kupującego, IDEXX dostarczy Kupującemu kopię kodu źródłowego do takich komponentów oprogramowania formie odczytywalnej komputerowo.

11.4. Niektóre z elementów Sprzętu i Oprogramowania IDEXX wyposażone są w protokoły komunikacyjne, które umożliwiają przesyłanie wyników badań diagnostycznych do innych systemów zarządzania praktyką oferowanych przez innych dostawców. IDEXX nie ponosi odpowiedzialności za instalację przewodów czy połączeń pomiędzy Sprzętem lub Oprogramowaniem a systemem zarządzania praktyką Kupującego. Kupujący może być zobowiązany do kupna dodatkowego sprzętu komputerowego lub oprogramowania w celu przesyłania wyników badań diagnostycznych ze Sprzętu IDEXX za pośrednictwem systemu zarządzania praktyką Kupującego. Koszt takiego dodatkowego sprzętu czy oprogramowania nie jest zawarty w cenie analizatorów IDEXX. IDEXX nie udziela gwarancji na poprawną łączność z systemami zarządzania praktyką innych dostawców ani na poprawną wymianę danych diagnostycznych z systemami zarządzania praktyką innych dostawców.

 

Artykuł 12: Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych

Zdaniem firma IDEXX właściwe przetwarzanie Danych osobowych (tj. wszelkich danych dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) ma ogromne znaczenie i dlatego przyjęła niniejszą politykę prywatności dostępną w witrynie www.idexx.com.

 

Artykuł 13: Zgodność z prawem; Przepisy wywozowe

13.1          Kupujący zobowiązuje się używać produktów zgodnie z przepisami obowiązującymi w EOG oraz innych państwach, w których produkty zostały zakupione lub są używane. Kupujący ma obowiązek uzyskać wszelkie pozwolenia, licencje i inne dokumenty wymagane w związku z zakupem, instalacją, sprzedażą, eksportem, wysyłką czy użytkowaniem produktów.

13.2          Kupujący nie ma prawa przekierować wysyłki czy dokonania przeładunku produktów, ani też zezwalać na to innym osobom, chyba że ma to miejsce w kraju docelowym określonym na zleceniu wysyłki IDEXX oraz w państwach członkowskich EOG. W szczególności, ale bez ograniczeń, zabrania się eksportowania lub ponownego eksportowania jakichkolwiek produktów IDEXX (a) do któregokolwiek z państw objętych embargo, sankcjami lub ograniczeniami eksportu nałożonymi przez rząd USA, UE czy ONZ lub (b) którejkolwiek z osób wymienionej na liście Wyszczególnionych Obywateli (Specially Designated Nationals) prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu USA lub na liście Osób Wykluczonych (Denied Persons) lub liście Podmiotów Wykluczonych (Denied Entities) prowadzonych prze Ministerstwo Handlu USA lub osób objętych ograniczeniami nałożonymi przez UE lub sankcjami ONZ. Korzystający z produktów IDEXX Kupujący oświadcza, że nie prowadzi działalności w żadnym państwie wymienionym na takiej liście, ani nie jest pod kontrolą obywatela ani obywatelem takiego państwa.

 

Artykuł 14: Zakaz cesji

Z wyjątkiem postanowień Art. 11 dotyczących Oprogramowania, Kupujący nie ma prawa do przeniesienia żadnych obowiązków, praw czy roszczeń wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej, pisemnej zgody IDEXX, a wszelkie próby takiego przeniesienia uznane są za nieważne.

 

Artykuł 15: Kontrakty Rządowe

Wszelkie oprogramowanie czy dokumentacje dostarczone w ramach niniejszych Warunków, które zostały zakupione przez lub w imieniu rządu USA lub innego państwa, stanowi „oprogramowanie komercyjne” lub „dokumentację oprogramowania komercyjnego”, a wszelkie prawa do takiego oprogramowania czy dokumentacji będące w posiadaniu takiego rządu ograniczone będą do praw określonych w niniejszym dokumencie.

 

Artykuł 16: Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków uznane zostanie za nieważne lub niewykonalne w dowolnym aspekcie przez właściwy sąd, nie będzie mieć to wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień, przy czym Kupujący i IDEXX zobowiązują się zastąpić takie nieważne lub niewykonalne postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym ze skutkiem ekonomicznym jak najbliższym takiego nieważnemu czy niewykonalnemu postanowieniu.

 

Artykuł 17: Właściwe prawo, Jurysdykcja, Arbitraż

17.1          WSZYSTKIE PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO ORAZ IDEXX A TAKŻE WSZELKIE SPORY POMIĘDZY STRONAMI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW (W RAMACH ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, UMOWNEJ CZY INNEJ) PODLEGAJĄ PRAWU HOLANDII I ZGODNIE Z NIM BĘDĄ INTERPRETOWANE I WYKONYWANE, BEZ UWZGLĘDNIENIA POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH KONFLIKTU Z PRAWEM. IDEXX I KUPUJĄCY W SPOSÓB WYRAŹNY POTWIERDZAJĄ, ŻE KONWENCJE ONZ DOTYCZĄCE UMÓW W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA WOBEC TYCH WARUNKÓW.

17.2         WSZELKIE SPORY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB INNYCH UMÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB Z NARUSZENIA, ROZWIĄZANIA LUB UNIEWAŻNIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB TAKICH UMÓW, BĘDĄ ROZSTRZYGANE PRZED WŁAŚCIWYM SĄDEM W AMSTERDAMIE, HOLANDIA.

 

Artykuł 19: Język

Treść niniejszym Warunków można przetłumaczyć wyłącznie dla celów danego państwa. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją w języku angielskim i w innym języku, wersja angielska niniejszych Warunków będzie mieć pierwszeństwo. Wszelkie inne dokumenty dostarczone lub udostępnione zgodnie z niniejszymi Warunkami, w tym zawiadomienia, mogą być sporządzone w języku angielskim.

 

Wersja z 25 maja 2018 r.

 

Standardowe warunki wykonywania badań laboratoryjnych — IDEXX / Vet Med Labor W Europie, Afryce I Na Bliskim Wschodzie

Wersja 2018

File Icon Download

O ile nie postanowiono inaczej w niniejszej umowie podpisanej przez IDEXX B.V. lub podmiot stowarzyszony lub Vet Med Labor GmbH lub dowolny inny podmiot należący do IDEXX (dalej łącznie „IDEXX”, „my”, „nas” lub „nasze”), wykonywanie badań lub świadczenie usług zgodnie z treścią potwierdzenia zamówienia i/lub katalogu usług, usługi w zakresie badań laboratoryjnych i doradztwa (gromadzenie, analiza i interpretacja danych oraz usługi świadczone przez laboratoria referencyjne), które świadczymy dla Państwa, klienta z branży weterynaryjnej lub klienta Bioresearch, podlegają wyłącznie warunkom określonym w niniejszych warunkach.

 

Poufność. IDEXX zachowuje poufność wszystkich należących do Państwa i niejawnych materiałów, danych, sprawozdań, planów, dokumentacji, informacji technicznych i innych oraz wykorzystuje te informacje poufne wyłącznie w celu przeprowadzania analiz próbek oraz przedstawiania Państwu sprawozdań z naszymi wnioskami. Aby zapobiec nieuprawnionemu wykorzystywaniu, rozpowszechnianiu lub ujawnieniu informacji poufnych, zapewniamy ochronę Państwa informacji poufnych, stosując ten sam — a w każdym razie nie niższy niż uzasadniony — stopień staranności, który stosujemy w celu zapewnienia ochrony naszych własnych informacji poufnych o podobnym charakterze. W przypadku, gdy o udostępnienie informacji zwraca się organ państwa i istnieje konieczność przekazania mu ww. informacji poufnych lub gdy udostępnienie informacji jest wymagane przepisami prawa, zostaną Państwo o tym niezwłocznie powiadomieni. Zobowiązują się Państwo nie wykorzystywać nazwy ani danych IDEXX lub Vet Med Labor w sposób mogący zaszkodzić naszej reputacji lub naszej działalności. Pod żadnym pozorem nasza nazwa nie może być upubliczniana — ani osobno ani w związku z innymi podmiotami — bez naszej pisemnej zgody.

 

IDEXX należy do międzynarodowej grupy podmiotów gospodarczych. Zdarza się, że udostępniamy poufne dane Klienta, takie jak należące do niego, niepubliczne materiały, dane, raporty, plany, dokumenty, informacje techniczne i inne, innym podmiotom w ramach grupy IDEXX. Podmioty należące do grupy IDEXX wymienione są tutaj: https://www.idexx.com/en/about-idexx/locations/https://www.idexx.com/corporate/about/locations.html. Nie udostępniamy poufnych danych Klienta trzeciej stronie spoza grupy IDEXX, chyba że zobowiązuje nas do tego prawo.

 

Zwracamy uwagę, że wyniki badań jednostek mogą zostać opublikowane w postaci zanonimizowanej do celów naukowych / badawczych. 

 

Warunki płatności. Ceny dla weterynarzy są określone w naszym katalogu usług obowiązującym w chwili otrzymania przez IDEXX próbki; ceny dla klientów Bioresearch są określone w naszych umowach zawartych z Państwem, w pozostałych przypadkach obowiązują ceny określone w naszym katalogu usług; ceny dla właścicieli zwierząt są podane na fakturze, którą Państwu wystawiamy. Wszystkie opłaty naliczamy lub fakturujemy bezpośrednio na Państwa. W przypadku klientów posiadających zatwierdzony kredyt nasze standardowe warunki przewidują termin 14 dni od daty wystawienia faktury (10 dni w przypadku gdy wystawiamy fakturę bezpośrednio na właściciela zwierzęcia). Od zaległych płatności są naliczane dodatkowe opłaty w wysokości 1% miesięcznie lub w wysokości maksymalnej stopy procentowej dopuszczonej prawem, w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa. W dowolnym momencie możemy wprowadzić zmiany w warunkach płatności lub odwołać wcześniej rozszerzony kredyt. Wszelkie zmiany warunków płatności musimy uzgadniać na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wszystkich prac w przypadku, gdy nie opłacą Państwo swoich faktur. W razie niedokonania przez Państwa płatności za wykonane usługi odpowiadają Państwo za pokrycie uzasadnionych kosztów windykacji lub kosztów obsługi prawnej.

 

Dostawa wyników badań. Po terminowym dostarczeniu próbek IDEXX dołoży uzasadnionych względami handlowymistarań, aby dotrzymać standardowych terminów realizacji. Powiadomimy Państwa, jeśli nie będziemy w stanie przeprowadzić danego badania z uwagi na otrzymanie uszkodzonej, zanieczyszczonej lub niewłaściwie zabezpieczonej próbki lub jeśli próbka nie spełnia wymagań co do wielkości. Przyjmujemy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie próbki od momentu przekazania próbki w posiadanie pracownika IDEXX.

 

Przekazanie próbek. IDEXX zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub odwołania decyzji o przyjęciu próbki, która w naszej ocenie może stwarzać nieuzasadnione ryzyko w czasie jej przenoszenia lub analizy. Oświadczają Państwo i zapewniają, że wszystkie próbki zawierająca substancje niebezpieczne, które mają zostać dostarczone do IDEXX, zostaną zapakowane, oznakowane, przetransportowane oraz dostarczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie próbki stają się naszą własnością w chwili dostarczenia ich do obiektu IDEXX.

 

Gwarancja jakości. IDEXX świadczy usługi zgodnie ze swoimi standardowymi procedurami operacyjnymi w zakresie zapewniania jakości badań laboratoryjnych. Przed złożeniem zlecenia mają Państwo obowiązek potwierdzić, że standardowe praktyki IDEXX spełnią Państwa wymagania.

 

Przechowywanie próbek. Standardowo IDEXX przechowuje próbki krwi i surowicy przez minimalny okres 48 godzin od dostarczenia ich do laboratorium; po upływie tego okresu próbki zostaną zniszczone. Poszczególne laboratoria krajowe mogą przechowywać próbki dłużej; proszę potwierdzić okresy przechowywania próbek bezpośrednio w laboratorium, do którego przekazują Państwu próbkę. W przypadku klientów Bioresearch próbki zachowujemy na okres określony w naszych indywidualnych umowach zawartych z Państwem; w razie braku konkretnej umowy standardowo zachowujemy próbki przez dwa dni.

 

Okres przechowywania sprawozdań. O ile na piśmie nie postanowiono inaczej, kopie sprawozdań przechowujemy przez okres jednego (1) roku i po upływie tego okresu mamy prawo je zniszczyć. Sprawozdania przekazujemy wyłącznie naszym weterynarzom oraz klientom Bioresearch.

 

Pojemniki na próbki. Na Państwa prośbę IDEXX może dostarczyć pojemniki na próbki. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat za pojemniki na próbki. Jeżeli Klient nie korzysta z pojemników na próbki dostarczonych przez IDEXX na prośbę Klienta, to i tak Klient ma obowiązek użyć pojemników w celu przesłania próbki do Laboratorium IDEXX.

 

Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności. Przyjmując zlecenie, IDEXX gwarantuje, że nasze usługi świadczymy w sposób profesjonalny, korzystając z wykwalifikowanych pracowników; ponadto zapewniamy dokładność wyników badań nad dostarczoną próbką.

 

POWYŻSZA JEDNOZNACZNA GWARANCJA MA CHARAKTER WYŁĄCZNY I IDEXX NIE SKŁADA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ ANI NIE WPROWADZA INNYCH WARUNKÓW, JEDNOZNACZNYCH ANI DOROZUMIANYCH, PISEMNYCH ANI USTNYCH, A PONADTO JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZAMY GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJLUB SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, STOPNIA STARANNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI. Nie przyjmujemy — osobiście ani za pośrednictwem pracowników, przedstawicieli lub innych osób — odpowiedzialności w żadnym innym zakresie w związku z naszymi usługami.

 

Jeśli zgodnie z obowiązującym prawem spełniają Państwo kryteria uznania za „konsumenta”, może Państwu przysługiwać rękojmia przewidziana prawem, ograniczona do okresu jednoznacznych gwarancji oraz środków zaradczych określonych w przedmiotowej ograniczonej gwarancji. Niektóre systemy prawne nie dopuszczają ograniczeń okresu rękojmi, więc powyższe ograniczenia mogą Państwa nie dotyczyć.

 

IDEXX nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie świadczenia wskutek okoliczności od nas niezależnych. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH — ORAZ W ZAKRESIE OKREŚLONYM — PRZEPISAMI PRAWA, W RAZIE NASZEGO RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA, NADUŻYCIA FINANSOWEGO LUB WINY UMYŚLNEJ BĄDŹ TEŻ ZGONU LUB USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK ZANIEDBANIA ZE STRONY IDEXX, W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY WZGLĘDEM PAŃSTWA ANI INNYCH OSÓB ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UTRACONEGO ZYSKU, UTRACONYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA LUB SZANS ANI TEŻ SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, UBOCZNYCH, WTÓRNYCH, POŚREDNICH, ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ, ZADOŚĆUCZYNIENIA LUB SZKÓD WIELOKROTNYCH, W TYM M.IN. UTRATY WARTOŚCI FIRMY, UMÓW, DANYCH LUB URZĄDZEŃ, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM, NIEWYKONANIEM LUB OPÓŹNIENIEM W WYKONANIU TYCH USŁUG, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY CHODZI O NARUSZENIE GWARANCJI, UMOWY, CZYN NIEDOZWOLONY LUB INNY PRZYPADEK, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO NAS O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB STRAT.

 

z wyjątkiem przypadków określonych — oraz w zakresie określonym — obowiązującym prawem, w przypadku odpowiedzialności z tytułu NASZEGO rażącego niedbalstwa, nadużycia finansowego lub winy umyślnej, zgonu lub uszczerbku na zdrowiu wskutek NASZEGO zaniedbania, NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM BADAŃ LABORATORYJNYCH LUB USŁUG DORADCZYCH — NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY CHODZI O NARUSZENIE GWARANCJI, UMOWY, CZYN NIEDOZWOLONY LUB INNY PRZYPADEK — NIE PRZEKROCZY KWOTY, KTÓRĄ ZAPŁACILI PAŃSTWO ZA TO BADANIE LABORATORYJNE LUB USŁUGĘ DORADZTWA. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności prawnej za cele, do których wykorzystują Państwo nasze analizy, sprawozdania lub inne usługi.

 

Niektóre systemy prawne nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia zakresu odszkodowania szczególnego, z tytułu wypadku, szkód wtórnych, pośrednich, odszkodowania z nawiązką, zadośćuczynienia lub szkód wielokrotnych ani też ograniczenia odpowiedzialności do kwoty faktycznie zapłaconej za usługę, więc powyższe ograniczenia mogą Państwa nie dotyczyć. Ograniczona gwarancja IDEXX przyznaje Państwu określone prawa, lecz mogą też Państwu przysługiwać inne prawa na mocy przepisów prawa mających do Państwa zastosowanie.

 

Informacje dla weterynarzy. IDEXX przyjmuje zlecenia usług od weterynarzy oraz świadczy na ich rzecz usługi z zakresu doradztwa i interpretacji wyłącznie na zasadzie współpracy między specjalistami. Jeśli weterynarze IDEXX nie przeprowadzili fizycznego badania pacjenta oraz nie poddali go wszystkim badaniom osobiście, wówczas świadcząc usługi doradztwa i interpretując wyniki badań, polegają się oni na danych przekazanych przez Państwa, weterynarza odpowiedzialnego za opiekę podstawową. Świadcząc nasze usługi doradztwa, nie diagnozujemy ani nie leczymy pacjentów. Przekazywane przez nas protokoły i interpretacje wyników badań opierają się na zaleceniach zaczerpniętych z aktualnej literatury z dziedziny weterynarii i są one przekazywane wyłącznie jako ogólne wytyczne. Podobnie jak w przypadku każdej diagnozy lub leczenia, powinni Państwo kierować się oceną kliniczną każdego pacjenta opartą na kompleksowym badaniu pacjenta obejmującym wywiad chorobowy, badanie fizyczne oraz kompletne dane laboratoryjne. W odniesieniu do terapii farmakologicznej lub programu monitorowania powinni Państwo zapoznać się z ulotkami produktów zawierającymi pełny opis dawkowania, wskazania, interakcje oraz środki ostrożności Diagnozy oraz decyzje w sprawie leczenia pozostają w wyłącznej kompetencji weterynarza odpowiedzialnego za opiekę podstawową.

 

Informacje dla właścicieli zwierząt. W niektórych przypadkach, jak np. zakwaterowanie dla klienta-weterynarza, na prośbę weterynarza IDEXX wystawi fakturę za nasze usługi bezpośrednio na właściciela zwierzęcia. W TAKICH PRZYPADKACH ROZDZIAŁY ZATYTUŁOWANE „POUFNOŚĆ” ORAZ „WARUNKI PŁATNOŚCI” MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WŁAŚCICIELA ZWIERZĘCIA; NIEMNIEJ W ŻADNYM WYPADKU IDEXX NIE UTRZYMUJE RELACJI BIZNESOWYCH Z WŁAŚCICIELEM ZWIERZĘCIA. NIE SKŁADAMY WŁAŚCICIELOWI ZWIERZĘCIA ŻADNYCH GWARANCJI I DO WŁAŚCICIELA ZWIERZĄT MAJĄ ZASTOSOWANIE, W MOŻLIWIE NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE OKREŚLONYM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEWIDZIANE W ROZDZIALE ZATYTUŁOWANYM „OGRANICZENIA GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI”.

 

Ochrona danych osobowych. Zdaniem firma IDEXX właściwe przetwarzanie Danych osobowych (tj. wszelkich danych dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) ma ogromne znaczenie i dlatego przyjęła niniejszą politykę prywatności dostępną w witrynie www.idexx.com.

 

Zakaz stosowania odmiennych warunków. IDEXX nie przyjmuje zamówień ani zleceń zawierających warunki odbiegające od niniejszych Standardowych warunków i sprzeciwiamy się wszelkim sprzecznym warunkom zawartym w jakimkolwiek otrzymanym od Państwa potwierdzeniu lub zamówieniu.

 

Prawo właściwe i właściwość sądu. Niniejsze Standardowe warunki oraz transakcje, o których w nich mowa, a także wszystkie późniejsze umowy podlegają przepisom prawa Holandii, bez możliwości powoływania się na przewidziane w tych przepisach normy kolizyjne. Podpisana w 1980 r. w Wiedniu Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang.Convention on Contracts for the International Sale of Goods — CISG) nie ma zastosowania. Wszelkie spory między stronami w przedmiocie niniejszych Standardowych warunków, opisanych w nich transakcji oraz wszystkich późniejszych umów, wynikające z niedotrzymania umowy, czynu niedozwolonego lub z innych powodów będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Amsterdamie (Holandia).

 

Wersja z 25 maja 2018 r.