IDEXX Laboratories, Inc.

Oświadczenie dotyczące zasad poszanowania prywatności w firmie IDEXX Laboratories, Inc.

Firma IDEXX szanuje prywatność swoich klientów oraz osób odwiedzających jej witryny internetowe, a także podejmuje starania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności powierzanych danych osobowych. Z myślą o tym opracowaliśmy zasady poszanowania prywatności opisane w niniejszym oświadczeniu. Firma IDEXX przestrzega zasad porozumienia ramowego „Safe Harbor” zawartego między USA a Unią Europejską oraz między USA a Szwajcarią w postaci przedstawionej przez Departament handlu Stanów Zjednoczonych, dotyczących gromadzenia, użytkowania oraz przechowywania danych osobowych obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii. Firma IDEXX poświadcza zgodność swoich działań z zasadami porozumienia ramowego „Safe Harbor” dotyczącymi ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat programu „Safe Harbor” oraz certyfikatów firmy IDEXX można znaleźć pod adresem  http://www.export.gov/safeharbor/.

Należy pamiętać, że podane informacje mogą być przetwarzane w kraju innym od kraju zamieszkania osoby udostępniającej owe dane oraz mogą być przesyłane, przetwarzanie lub udostępniane w Stanach Zjednoczonych, krajach Unii Europejskiej lub innych.

 Firma IDEXX zobowiązała się do przestrzegania zasad programu Privacy Shield UE i USA. Proszę kliknąć tutaj Powiadomienie dotyczące programu Privacy Shield UE i USA, aby zapoznać się z Powiadomieniem IDEXX dotyczącym programu Privacy Shield.

Firma IDEXX przestrzega ustanowionych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych zasad programu Safe Harbor USA i Szwajcarii dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i zachowywania danych osobowych pochodzących ze Szwajcarii. Firma IDEXX zaświadczyła, że przestrzega zasad programu Safe Harbor dotyczących prywatności i zgadza się współpracować ze szwajcarskim federalnym komisarzem ds. ochrony danych i informacji w sprawie sporów zainicjowanych w Szwajcarii, których nie można rozstrzygnąć bezpośrednio z firmą IDEXX. W celu uzyskania dalszych informacji o programie Safe Harbor odnośnie do Szwajcarii oraz zapoznania się z oświadczeniem firmy IDEXX prosimy odwiedzić stronę http://export.gov/safeharbor

  1. Powiadomienie
  2. Wybór
  3. Dostęp do danych osobowych oraz ich aktualizacja
  4. Bezpieczeństwo
  5. Przestrzeganie zasad
separator

Powiadomienie

IDEXX Laboratories, Inc. Polityka prywatności

Niniejsze zasady zawierają między innymi informacje o gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobach ich używania lub ujawniania, a także działaniach podejmowanych w celu ochrony owych danych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi zasadami. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ich treści lub wątpliwości odnośnie do wykorzystywania udostępnionych nam informacji prosimy o kontakt przy użyciu następujących adresów lub numerów telefonów:

  • Email: chiefprivacyofficer@idexx.com
  • Phone: 1-888-557-6518
  • Fax: 1-888-557-6518 (Attention: Chief Privacy Officer)
  • Mail: IDEXX Laboratories Inc., Attention: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A. Kategorie gromadzonych informacji

Możemy gromadzić różne dane osobowe w związku z oferowaniem i sprzedażą naszych produktów oraz usług, w tym (1) informacje udzielane bezpośrednio przez użytkowników za pośrednictwem naszych witryn internetowych („witryny internetowe”), wniosków, ankiet lub innych formularzy, takie jak imię i nazwisko, adres, numer karty kredytowej, dane konta bankowego (w przypadku wybrania opcji polecenia zapłaty) oraz inne dane kontaktowe; (2) informacje dotyczące transakcji użytkownika z firmą IDEXX, takie jak dane dotyczące aktywności konta, w tym zakupów różnych produktów lub usług; (3) publicznie dostępne informacje gromadzone od osób trzecich, łącznie z danymi demograficznymi lub biznesowymi raz preferencjami i opiniami na różne tematy; (4) informacje otrzymywane od agencji sporządzającej sprawozdania dotyczące konsumentów w związku z wnioskami kredytowymi, mogące zawierać dane dotyczące kont i/lub historii kredytowej konsumenta.

Informacje gromadzone za pośrednictwem witryn internetowych firmy IDEXX

W związku z korzystaniem z naszych witryn internetowych możemy gromadzić pewne informacje dotyczące użytkownika. Gromadzeniem informacji i zarządzaniem nimi będzie zajmować się bezpośrednio firma IDEXX, jej spółka zależna lub kontrahent działający na podstawie instrukcji udzielonych przez firmę IDEXX i zgodnie z niniejszymi zasadami poszanowania prywatności. Dorozumiane wyrażenie zgody na gromadzenie i używanie danych osobowych użytkownika przez firmę IDEXX będzie następowało w momencie udostępnienia owych danych firmie IDEXX w związku z zakupami, korzystaniem z usług, wysłaniem prośby lub do jakichkolwiek innych celów.

Dane techniczne

Adres IP przypisany do komputera lub sieci użytkownika przez dostawcę usług internetowych (ISP) jest rozpoznawany przez nasze internetowe. Oprócz tego gromadzimy szereg innych danych technicznych, jak na przykład typ przeglądarki oraz prędkość połączenia.

Dane rejestracyjne

W przypadku zarejestrowania się, zasubskrybowania usługi lub skontaktowania się z nami pocztą elektroniczną bądź za pośrednictwem witryny internetowej będziemy gromadzić i przechowywać osobisty adres e-mail użytkownika oraz inne dane umożliwiające identyfikację jego osoby. Dane rejestracyjne mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, informacje o firmie lub organizacji oraz inne informacje wymagane przez dany program firmy IDEXX, warunki promocji lub świadczenia usługi.

Dane karty kredytowej

W przypadku zakupu produktów lub usług za pośrednictwem usługi IDEXX Online Orders dane karty kredytowej podane w tej usłudze, takie jak imię i nazwisko, adres, numer karty kredytowej i kod weryfikacyjny, zostaną przekazane bezpośrednio niezależnej firmie przetwarzającej płatności. Firma IDEXX nie przechowuje żadnych danych kart kredytowych udostępnionych przy użyciu usługi IDEXX Online Orders.

Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki przechowywane na komputerze użytkownikawitryny internetowej, ułatwiające operatorowi witryny internetowej rozpoznanie użytkownika,ustalenie wyświetlanych stron oraz pomiar czasu spędzonego na przeglądaniu każdej z nich. Aby zwiększyć satysfakcję użytkowników naszych witryn internetowych, firma IDEXX może używać plików cookie lub innych dostępnych rozwiązań technologicznych w celu zdobywania dodatkowych informacji na temat przeglądania naszych stron przez użytkowników. Jest to podyktowane chęcią dostosowania naszych witryn internetowych do preferencji użytkownika oraz ich spersonalizowania. Możemy również używać plików cookie w celu uwierzytelniania użytkowników niektórych aplikacji internetowych firmy IDEXX. Odrzucenie plików cookie firmy IDEXX nie uniemożliwi korzystania z naszych witryn internetowych, może jednak skutkować ograniczeniem dostępu do niektórych usług. Firma IDEXX sprawuje kontrolę nad wszystkimi plikami cookie w swoich witrynach internetowych. Firma IDEXX może nawiązywać współpracę z reklamodawcami lub sieciami reklamowymi dotyczącą wyświetlania reklam w naszych witrynach internetowych. Owe podmioty mogą używać plików cookie do zbierania danych nieumożliwiających osobistej identyfikacji użytkownika, dotyczących użytkowania witryn internetowych firmy IDEXX w celu dostosowania wyświetlanych reklam do preferencji użytkownika. Takie serwisy mają własne zasady dotyczące poszanowania prywatności, z którymi warto się zapoznać.

Użytkowanie informacji

Firma IDEXX będzie wykorzystywać dane osobowe użytkowników wyłącznie w celu zapewniania im żądanych produktów, usług lub informacji, wywiązywania się z zobowiązań wynikających z zamówień bądź umów, organizowania i przetwarzania płatności użytkownika w związku z zamówieniami i umowami; do celów wewnętrznych, w tym między innymi, do działań marketingowych, promocyjnych, obsługi klienta, administrowania witrynami internetowymi oraz uzyskiwania opinii użytkowników. Użytkownik, który poda nam adres korespondencyjny, numer telefonu lub faksu bądź adres e-mail, może otrzymać — jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy — okresową korespondencję, telefony, faksy lub wiadomości elektroniczne (w zależności od podanych danych) zawierające informacje na temat nowych produktów, usług lub planowanych zdarzeń organizowanych przez firmę IDEXX. Możemy również zestawiać gromadzone przez nas dane statystyczne dotyczące naszych klientów, sprzedaży lub ruchu w witrynach internetowych oraz udostępniać owe dane osobom trzecim pod warunkiem uniemożliwienia osobistej identyfikacji użytkowników.

Ujawnianie informacji

Informacje mogą podlegać wymianie między firmą IDEXX, jej podmiotami zależnymi lub usługodawcami w związku z wymaganiami biznesowymi dotyczącymi na przykład zarządzania kontami, obsługi klientów, przetwarzania transakcji, raportowania konsumentów, przetwarzania i dostarczania wyciągów z kont, prowadzenia badań i wykonywania analiz oraz dostarczania produktów i usług. Firma IDEXX będzie używać środków wynikających z umów lub innych w celu wyegzekwowania od usługodawców poszanowania prywatności użytkowników na poziomie porównywalnym ze stosowanymi przez nią praktykami. Firma IDEXX może również udostępniać informacje partnerom prowadzącym działania marketingowe w celu prezentowania ofert użytkownikom. Owe podmioty będą jednak dysponowały dostępem do danych osobowych i możliwością ich użycia wyłącznie do owych ograniczonych celów. Ponadto w przypadku wybrania opcji polecenia zapłaty jako metody płatności umożliwienie realizacji płatności będzie wymagało udostępnienia instytucji finansowej niektórych danych osobowych użytkownika. Firma IDEXX nie prowadzi sprzedaży innym firmom adresów e-mail, numerów telefonów lub faksów ani innych danych umożliwiających osobistą identyfikację użytkowników. Możemy ujawniać niektóre informacje w celu wywiązania się z zobowiązań prawnych i regulacyjnych, jeśli uznamy, że takie ujawnienie informacji jest wymagane przez przepisy prawa lub niezbędne do zapewnienia ochrony praw innych osób bądź zapobieżenia szkodom, a także zgodne z instrukcjami użytkownika.

Wybór

IDEXX Laboratories, Inc. Polityka prywatności

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody, aby firma IDEXX, jej podmioty zależne lub usługodawcy używali jego danych osobowych jak opisano powyżej bądź jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać korespondencji, wiadomości elektronicznych, telefonów lub faksów dotyczących produktów i usług oferowanych przez firmę IDEXX, może on zażądać, aby firma IDEXX zaprzestała takich form kontaktu z użytkownikiem, powiadamiając o tym dyrektora ds. ochrony danych osobowych pod adresem    chiefprivacyofficer@idexx.com lub adresem bądź numerem telefonu lub faksu podanymi powyżej. Wiadomości elektroniczne wysyłane w naszym imieniu zawierają instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji list dystrybucyjnych.  

Dostęp do danych osobowych oraz ich aktualizacja

IDEXX Laboratories, Inc. Polityka prywatności

Użytkownik po udostępnieniu nam danych umożliwiających identyfikację może w dowolnym momencie skontaktować się z nami pod adresem chiefprivacyofficer@idexx.com lub adresem bądź numerem telefonu lub faksu podanymi powyżej, aby zażądać dostępu do gromadzonych przez nas informacji na temat osoby bądź firmy użytkownika oraz powiadomić nas o zmianach dotyczących owych informacji. Jeśli użytkownik zażąda wprowadzenia zmian w swoich danych osobowych, wyślemy wiadomość elektroniczną lub faks z prośbą o potwierdzenie owych zmian. Po potwierdzeniu uprzednio podane informacje zostaną zastąpione przez nowe dane.    

Bezpieczeństwo

IDEXX Laboratories, Inc. Polityka prywatności

Stosujemy adekwatne ekonomicznie, fizyczne, proceduralne i techniczne zabezpieczenia mające na celu wykrywanie przypadków uzyskania dostępu do danych umożliwiających identyfikację użytkownika przez osoby nieupoważnione, zniszczenia danych, ich modyfikacji lub ujawnienia. Informujemy naszych pracowników o konieczności przestrzegania niniejszych zasad poszanowania prywatności w odniesieniu do danych osobowych. Wszelkie naruszenia owych zasad skutkują wyciągnięciem konsekwencji dyscyplinarnych wobec dopuszczającego się ich pracownika.
Podając informacje podmiotom obsługującym witryny internetowe, do których prowadzą łącza znajdujące się w naszych witrynach bądź zawierających łącza do naszych witryn, należy pamiętać, że w takich przypadkach gromadzenie, użytkowanie i ujawnianie danych osobowych może być regulowane innymi zasadami. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami obowiązującymi w tych witrynach przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji wrażliwych lub danych osobowych.
Niezależnie od podejmowanych środków ostrożności nie można zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa informacji przesyłanym do nas. Użytkownik przesyła informacje wrażliwe na swoje własne  ryzyko. 

Przestrzeganie zasad

IDEXX Laboratories, Inc. Polityka prywatności

Wdrożyliśmy proces samooceny mający na celu kontrolę przestrzegania niniejszych zasad. Wszelkie zażalenia dotyczące używania i ujawniania przez nas danych osobowych użytkownika należy kierować do dyrektora ds. ochrony danych osobowych przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej. Zobowiązujemy się zbadać i podjąć próbę wyjaśnienia wszelkich skarg i sporów związanych z niniejszymi zasadami.

Zmiany zasad poszanowania prywatności

Co jakiś czas może wystąpić konieczność zmodyfikowania niniejszych zasad w celu dostosowania ich do zmian dotyczących sposobów gromadzenia i używania informacji lub zmian przepisów, regulacji i standardów branżowych związanych z ochroną danych osobowych. Będziemy z odpowiednim wyprzedzeniem informować użytkowników o zmianach niniejszych zasad, między innymi za pośrednictwem łączy zamieszczanych w witrynach internetowych firmy IDEXX. Zachęcamy do przeglądania tej strony od czasu do czasu, aby zapoznać się z bieżącymi zasadami.

Witryna internetowa

Niniejsza witryna internetowa jest administrowana i obsługiwana przez firmę IDEXX Laboratories, Inc., of Westbrook, Maine, USA. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej podlega Warunkom użytkowania i jest równoznaczne z akceptacją owych warunków.   

Ostatnia aktualizacja: 26 września 2016 r.