Gebruiksvoorwaarden

© 1998–2015 IDEXX Laboratories, Inc., Westbrook, Maine, VS Alle rechten voorbehouden. Let op: lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Deze voorwaarden kunnen zijn gewijzigd sinds uw laatste bezoek aan deze site. Door het gebruik van deze site geeft u aan dat u deze voorwaarden accepteert. Gebruik deze site niet als u deze voorwaarden niet accepteert.
 1. Gebruiksvoorwaarden
 2. Handelsmerken
separator

Gebruiksvoorwaarden

© 1998–2015 IDEXX Laboratories, Inc., Westbrook, Maine, VS Alle rechten voorbehouden.

IDEXX Laboratories, Inc. ("IDEXX"), in Westbrook, Maine, VS, beheert deze site als een service aan onze bestaande en potentiële klanten en andere geïnteresseerde partijen. Wij verzoeken u onze site regelmatig te bezoeken, de pagina's door te bladeren en documenten te downloaden, waarvoor de hieronder beschreven voorwaarden gelden. 

GEBRUIK VAN IDEXX WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN 

 • IDEXX geeft u toestemming voor het bekijken en downloaden van de informatie, materialen, documenten en bijbehorende grafische afbeeldingen (verder gezamenlijk de 'materialen' genoemd) op deze site uitsluitend ter informatie en intern gebruik, mits u alle auteursrechtelijke en andere eigendomsrechtelijke mededelingen in de materialen op alle kopieën van de materialen behoudt. U mag de materialen op deze site op geen enkele manier wijzigen of in welke vorm en met welke middelen dan ook reproduceren of verzenden, weergeven, distribueren of anderszins gebruiken voor welk openbaar of commercieel doel dan ook, behalve zoals anderszins uitdrukkelijk vermeld op deze site. Elk ongeoorloofd gebruik van de materialen op elke andere website of in elke andere netwerQComputeromgeving voor enig doel is streng verboden. Deze site en de materialen zijn eigendom van IDEXX of zijn gelieerde bedrijven, en zijn beschermd tegen ongeoorloofd kopiëren en verspreiden krachtens Amerikaanse auteurswetten, handelsmerkwetten, internationale verdragen en andere intellectuele eigendomswetten. Als u een van deze voorwaarden schendt, eindigt uw toestemming voor het gebruik van deze site automatisch en moet u onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte materialen vernietigen.
 • U accepteert volledige verantwoordelijkheid en alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van deze site. De materialen kunnen verouderd zijn en IDEXX is niet verplicht de materialen bij te werken. De materialen kunnen technische onvolkomenheden of typografische fouten bevatten. IDEXX behoudt zich het recht voor deze site of de materialen, of de producten of diensten die in de materialen worden beschreven, aan te vullen, te verwijderen of te wijzigen op elk moment zonder verplicht te zijn u over dergelijke veranderingen te informeren. Deze site kan (tijdelijk) niet beschikbaar worden vanwege onderhoud of storing van computerapparatuur of om andere redenen. De informatie op deze site wordt verstrekt met dien verstande dat het verstrekken van informatie door IDEXX en de diverse auteurs en uitgevers niet betekent dat medische, juridische, financiële, boekhoudkundige, fiscale, carrière- of andere professionele aanbevelingen of diensten worden verstrekt. Als zodanig mag men niet vertrouwen op de informatie op deze site of deze gebruiken als vervanging van het raadplegen van professionele adviseurs.

Alle medische aanbevelingen in de materialen zijn uitsluitend bedoeld om algemene richtlijnen te geven. Wat betreft diagnose of behandeling, dient u uw eigen klinisch oordeelsvermogen en inzicht te gebruiken bij elke patiënt gebaseerd op een volledige evaluatie van de patiënt, inclusief lichamelijke toestand en volledige laboratoriumgegevens. Wat betreft elk behandelings- of toezichtsprogramma met geneesmiddelen, dient u de productbijsluiters te raadplegen voor een volledige beschrijving van doseringen, indicaties, interacties en voorzorgsmaatregelen. 

GEEN GARANTIES 

Materialen op deze site worden verstrekt 'in de huidige staat' zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomstitel of niet-inbreuk. Omdat sommige jurisdicties de uitsluiting van geïmpliceerde garanties niet toestaan, kan de bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing zijn.

Daarnaast, hoewel alles in het werk is gesteld om de integriteit van informatie op deze site te garanderen, garandeert IDEXX niet dat: (i) de informatie op deze site correct, juist, betrouwbaar of volledig is; (ii) de functies op deze site niet zullen worden onderbroken of geen fouten zullen bevatten; (iii) defecten zullen worden verholpen; of (iv) deze site of de server(s) waarop deze beschikbaar wordt gesteld, vrij is van virussen of andere schadelijke producten.

Productbeschrijvingen en -specificaties kunnen worden gewijzigd. IDEXX actualiseert of vult de informatie en documenten op deze site zonder mededeling af en toe aan. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of informatie die u van deze site downloadt geen virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere mogelijk vernietigende items bevat.  

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

In geen geval zijn IDEXX, zijn dochtermaatschappijen, leveranciers of andere derden die op deze site worden genoemd, aansprakelijk voor indirecte, speciale, gevolg-, incidentele, als voorbeeld of als straf dienende of meervoudige schade, of voor verlies van winst, goodwill, gegevens, apparatuur of gebruik, of voor bedrijfsonderbrekingen die voortvloeien uit of verband houden met het bestaan, het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van de materialen, deze site, alle aan deze site gekoppelde websites of de materialen of informatie op een of al deze sites, ongeacht of dit is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad of een andere rechtsleer en ongeacht of IDEXX is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

De totale aansprakelijkheid van IDEXX ten opzichte van u in verband met elk/alle letsel, verliezen, onkosten, vorderingen, claims of schade die voortvloeien uit of op een of andere manier verband houden met uw gebruik van deze site, om welke reden of redenen dan ook, ongeacht of dit is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins, zal niet hoger zijn dan een bedrag dat overeenkomt met het lagere bedrag van (a) de door u geleden schade als direct gevolg ervan, of (b) $10.00.

Als door uw gebruik van de materialen apparatuur of gegevens moeten worden onderhouden, gerepareerd of gecorrigeerd, aanvaardt u alle kosten daarvan.

De toepasselijke wetgeving van sommige jurisdicties kan de uitsluiting of beperking van indirecte, speciale, gevolg-, als voorbeeld of straf dienende of meervoudige schade verbieden, zodat de bovengenoemde beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing kunnen zijn.

KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITE 

Koppelingen naar websites van derden op deze site worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze site. IDEXX heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere sites of koppelingen op die sites. Daarom aanvaardt IDEXX geen enkele verantwoordelijkheid voor of stemt in met of geeft verklaringen af over hen of informatie, software of andere producten of materialen daarop of resultaten die door het gebruik daarvan kunnen worden verkregen. Als u besluit om naar een van de aan deze site gekoppelde externe sites te gaan, doet u dat geheel op eigen risico. 

GEEN GEÏMPLICEERDE GOEDKEURINGEN  

In geen geval mag een verwijzing naar een derde of product of dienst van een derde worden uitgelegd als een instemming met of goedkeuring van die derde of een door een derde geleverd product of dienst door IDEXX.

HANDELSMERKINFORMATIE 

IDEXX bezit rechten in de Verenigde Staten en elders op zijn handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, ontwerpen, logo's en andere presentatievormen die worden gebruikt in verband met de materialen en de producten of diensten die in de materialen worden beschreven. Geen enkel IDEXX handelsmerk, servicemerk, handelsnaam, ontwerp, logo of andere presentatievorm mag worden gebruikt zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van IDEXX, behalve ter identificatie van de producten of diensten van IDEXX. Behalve voorzover toegestaan in deze voorwaarden, mag niets op de site worden uitgelegd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht aan een persoon krachtens een octrooi-, handelsmerk-, auteurs- of ander eigendomsrecht van IDEXX. Bedrijfs-, product- en servicenamen die op de site worden genoemd en geen eigendom zijn van IDEXX, zijn handelsmerken of servicemerken van de betreffende eigenaren.

TOEZENDINGEN NAAR DEZE SITE 

Alles wat u per e-mail of andere wijze naar deze site of anderszins naar IDEXX stuurt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijke informatie en wordt de exclusieve eigendom van IDEXX en zijn gelieerde bedrijven. IDEXX is niet verplicht (behalve zoals vermeld in de Verklaring inzake privacybeleid van IDEXX) om af te zien van het reproduceren, publiceren of anderszins gebruiken van de inhoud van dergelijke informatie, inclusief alle daarin bekendgemaakte ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow, op welke manier of voor welke doel dan ook, inclusief de ontwikkeling, productie en markering van goederen of diensten, zonder enige verplichting ten opzichte van u.

Als u informatie naar deze site of anderszins naar IDEXX stuurt, bent u verantwoordelijk voor de inhoud en informatie erin, inclusief de waarheidsgetrouwheid en juistheid ervan.

BESCHIKBAARHEID VAN GENOEMDE PRODUCTEN EN DIENSTEN 

Informatie die IDEXX op de site publiceert, kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten en diensten die niet beschikbaar of goedgekeurd zijn door de betreffende regelgevende instanties in uw land. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat IDEXX van plan is dergelijke producten of diensten aan het algemene publiek, of in uw land, beschikbaar te stellen of dit aan te kondigen. Raadpleeg uw erkende IDEXX-vertegenwoordiger om te bepalen welke producten en diensten voor u beschikbaar kunnen zijn. 

EFFECTENWETTEN WETTELIJKE REGELINGEN SAFE-HARBOR  

De site bevat op de toekomst gerichte verklaringen die een aantal risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Tot de factoren waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen afwijken van die in de toekomstgerichte verklaringen behoren o.a. de factoren die worden besproken in het meest recente IDEXX jaarverslag of kwartaalverslag aan de aandeelhouders, in het gedeelte getiteld 'Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations' (Managementbespreking en -analyse van de financiële toestand en bedrijfsresultaten) alsmede andere informatie in de documenten die door IDEXX bij de U.S. Securities and Exchange Commission (Amerikaanse beurstoezichthouder) zijn ingediend. 

JURIDISCHE KWESTIES

Deze site wordt beheerd door IDEXX vanuit zijn kantoren in Westbrook, Maine, VS of elders in de Verenigde Staten. IDEXX verklaart niet dat de materialen op deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten de Verenigde Staten, en toegang tot de materialen vanuit jurisdicties waarin de inhoud van de materialen onwettig is, is verboden. U mag de materialen op deze site, of een kopie of aanpassing daarvan, niet gebruiken, exporteren of opnieuw exporteren als dat in strijd is met toepasselijke wetten of voorschriften, inclusief zonder beperking Amerikaanse exportwetten en -voorschriften. Als u besluit om toegang te krijgen tot deze site vanaf een plaats buiten de Verenigde Staten, doet u dat op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke plaatselijke wetten. 

AFDWINGING VAN DEZE VOORWAARDEN 

Op deze voorwaarden zijn de wetten van de Amerikaanse deelstaat Maine van toepassing, zonder dat enige conflictregels worden erkend.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen definitief worden opgelost door middel van arbitrage uitgevoerd in het Engels in Portland, Maine, VS krachtens de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association. De partijen zullen als enige arbiter een gepensioneerde rechter in de deelstaat Maine benoemen. De partijen zullen de arbitragekosten in gelijke mate dragen (behalve dat de winnende partij een vergoeding van redelijke advocaatkosten krijgt die zijn gemaakt voor de arbitrage en zoals kan worden bepaald door de arbiter). Alle beslissingen van de arbiter zijn definitief en bindend voor beide partijen en kunnen in elke rechtbank van een bevoegde jurisdictie worden afgedwongen. Desondanks kan een eis worden ingediend bij elke rechtbank om het toegekende bedrag of een afdwingingsvonnis wettelijk toe te kennen. Ondanks het voorgaande heeft IDEXX het recht een rechterlijk bevel, zekerheidsstelling of andere redelijke en billijke rechtsmiddelen te vragen van de Amerikaanse arrondissementsrechtbank (District Court) voor het arrondissement Maine, VS, of elke andere rechtbank of bevoegde jurisdictie. 

ALGEMEEN 

Bepaalde bepalingen in deze voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangewezen wettelijke mededelingen of voorwaarden op specifieke pagina's van deze site.

Dit is de gehele overeenkomst tussen de partijen over het onderwerp van deze voorwaarden en mag niet worden gewijzigd, behalve indien dit schriftelijk plaatsvindt met ondertekening door beide partijen of door een nieuwe mededeling c.q. posting door IDEXX, zoals hierboven beschreven.

Als een deel van deze voorwaarden onwettig, nietig of onafdwingbaar is, wordt dat deel als scheidbaar beschouwd en heeft geen gevolgen voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

Alle niet uitdrukkelijk hierin toegekende rechten voorbehouden.

Als u vragen heeft over de bovenstaande rechten en beperkingen, kunt u contact opnemen met IDEXX op de volgende adressen of nummers:

 • Emailchiefprivacyofficer@idexx.com
 • Phone: 1-888-557-6518
 • Fax: 1-888-557-6518 (Attention: Chief Privacy Officer)
 • Mail: IDEXX Laboratories Inc., Attention: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A. 

 

Handelsmerken

 

Hieronder worden de gedeponeerde handelsmerken van IDEXX Laboratories, Inc. of zijn gelieerde bedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen aangegeven:

 • IDEXX
 • IDEXX Laboratories
 • IDEXX Veterinary Services
 • VetConnect Systems
 • 3DX
 • 4DX
 • ADRCHEK
 • ADVANCED VETERINARY SYSTEMS
 • BETTER CHOICE
 • CANINE SNAP 3DX
 • CARDIOPET
 • CATALYST
 • CATALYST DX
 • CHEKIT
 • CLEARCAPTURE DX
 • COAG DX
 • COLILERT
 • COLILERT-18
 • COLISURE
 • COMFORTSAMPLER
 • CORNERSTONE
 • DATATROL DATA MANAGEMENT SOFTWARE
 • DEFINED SUBSTRATE TECHNOLOGY
 • DIAGNOSTIC EDGE
 • DNAMPLIFIER
 • DST
 • DX CONSULT
 • EASY ANNUAL
 • EBI
 • ENTEROLERT
 • EQUINE BIODIAGNOSTICS, INC.
 • EQUIVIEW
 • EQUIVIEW PACS
 • EZ-QC
 • FACILITATOR
 • FASTART
 • FELINE TRIPLE
 • FILTA-MAX
 • FILTA-MAX XPRESS
 • FLEXTEST
 • FLOCKCHEK
 • FLUORICON
 • GOLDEN
 • GOLDEN VETPATH
 • HERDCHEK
 • HEALTHCHEK
 • IDEXX CARDIOPET
 • IDEXX-CR
 • IDEXX-DIRECT
 • IDEXX-DR
 • IDEXX INTERLINK
 • IDEXX I-VISION CR
 • IDEXX I-VISION DR
 • IDEXX MONITOR
 • IDEXX-PACS
 • IDEXX PRACTICE SOLUTIONS
 • IDEXX PROCYTE DX
 • IDEXX RADIOPET SERVICES
 • IDEXX SMARTORDER
 • IDEXX SMARTSERVICE
 • IDEXX SNAPSHOT DX
 • IDEXX VETCENTRIFUGE
 • IDEXX VetLab
 • IDEXX VetStat
 • IDEXX VETTROL
 • IDEXX VETTUBE
 • IDEXX VETVAULT
 • IDEXX VPS and design
 • IN-CLINIC ADVANTAGE
 • INDICATORX
 • INTELLISHARE
 • IVS-CONNECT
 • LABREXX
 • LASERCYTE
 • Miscellaneous Design of a Paw
 • OFF-COLOUR
 • OPTI
 • OPTIMEDICAL
 • OPTIRHYTHM
 • PATIENT ADVISOR
 • PETCHEK
 • PETDETECT
 • PET HEALTH NETWORK
 • PETLY
 • POURQUIER
 • PRACTICE DEVELOPER
 • PRACTICE EXPLORER
 • PRACTICE WHAT'S POSSIBLE
 • PROCYTE DX
 • PRRS X3
 • PSEUDALERT
 • QUALIBEADS
 • QUANT C6
 • QUANTI-DISC
 • QUANTI-TRAY
 • RADIL
 • RADIOPET
 • REALPCR
 • RESULTS PLUS
 • SINGLESPOT
 • SMARTLINK
 • SMARTORDER
 • SNAP
 • SNAP 3DX
 • SNAP 4DX
 • SNAPCONNECT
 • SNAPSHOT
 • SNAPSHOT DX
 • SOLID-STATE FLUIDICS
 • SPEC CPL
 • SPEC FPL
 • TEST WITH CONFIDENCE
 • TOTAL HEALTH
 • VDIC
 • VDIC (stylized)
 • VETCOLLECT
 • VETCOM
 • VETCONNECT
 • VETCONNECT and design
 • VETCONNECT.COM
 • VETMEDSTAT
 • VETERINARY PRACTICE MANAGER
 • VETLINK
 • VETLYTE
 • VET MED LAB
 • VET MED LABOR
 • VETPATH
 • VETSTAT
 • VETTEST
 • VETVAULT
 • VPM
 • WINPLATE
 • WISDOM
 • XCHEK
 • XCHEKPLUS

Adobe en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Federal Express en FedEx zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Federal Express Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

GeneAmp en AmpliTaq zijn handelsmerken van Hoffman-La Roche.

KOVA en GLASSTIC zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Hycor Biomedical, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

MASTERCARD is een gedeponeerde handelsmerk van Mastercard International Incorporated of zijn dochtermaatschappijen in de Verenigde Staten.

Microsoft, Windows, Windows Server en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Dell is een gedeponeerd handelsmerk van Dell Inc.

Intel, Pentium, Celeron, Intel Xeon en Intel Atom zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

AMD Athlon, AMD Sempron en AMD Opteron zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.

Symantec en Backup Exec zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Symantec Corporation of zijn gelieerde bedrijven in de Verenigde Staten en andere landen.

Backup MyPC is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sonic Solutions in de Verenigde Staten en/of andere landen.

TapeWare is een gedeponeerd handelsmerk van Barracuda Networks.

PETSTIX is een handelsmerk van Bayer Corporation; onder licentie gebruikt door IDEXX Laboratories, Inc.

BAYER en Bayer Cross zijn gedeponeerde handelsmerken van Bayer AG (Duitsland); onder licentie gebruikt door IDEXX Laboratories, Inc.

QBC en VetAutoread zijn handelsmerken van QBC Diagnostics, Inc.

VADDS is een handelsmerk van Advanced Technology System. Vet-LIMS is een handelsmerk van het College of Veterinary Medicine van de University of Missouri-Columbia. (NB: IDEXX keurt deze producten niet goed en geeft ook geen verklaringen over over de prestatie of betrouwbaarheid van deze producten.)

Visa is een gedeponeerd handelsmerk van Visa in de Verenigde Staten en andere landen.

ToDAY en ToMORROW zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Franklin Laboratories, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Albacillin, Quartermaster en NAXCEL zijn gedeponeerde handelsmerken van Upjohn Company.

CEFA-LAK, Cefa-Dri en Hetacin-K zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Fort Dodge Laboratories, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

LA-200 is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Pfizer, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen

Oxytet is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Boehringer Ingelheim Animal Health, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Maxim-200 is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Phoenix Pharmaceuticals, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle andere product- en bedrijfsnamen en -logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende eigenaren.

Laatst bijgewerkt: mei 2013